Philisophy and Catholic Theology: A Primer
Tác giả: Philip A. Egan
Ký hiệu tác giả: EG-P
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010153
Nhà xuất bản: Liturgical Press
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
List of Rgures V  
 Preface vii  
Chapter One: Theology  1
1.Dei Filius and the Interrelationship of Faith and Reason  
Faith or Reason? Or Faith and Reason?  3
The Dogmatic Constitution of Vatican I, Dei ỉilỉus  6
Faith, Reason, and Theology  16
2.Theology as an Academic Discipline  18
Theology and Religion  19
Theology and Religious Studies  20
3.The History and Scope of Theology  23
Theology as Experience  25
Theology as Doctrine  27
Theology as System  28
 Theology as Historical  30
4.The Function of Theology  31
Dei Verbum and the Sources of Theology. St. AnselưTs Deíừiition of Theology  32
 Is Theology a Science?  41
Chapter Two: Recent Theology 47
1.Neoscholasticism 49
2.Antimodernism  54
3.Social Teaching 55
4.La Nouvelle Théologie  57
New Developments in Bibiical Scholarship  59
The Liturgical Movement  65
5.The "Event" of Vatican II  66
6.Liberation Theologies 73  
The Origins and Purpose of Liberation Theology  73
 The Current Status of Liberation Theology  78
 A Note on Feminist Theologies 81
7.Crises in Moral Theology 85
Chapter Three: Philosophy and Theology 88
1.Which Philosophy for Theology? 88
2.The Iníluence of Philosophies on Recent Catholic Theology  93
Personalism, Phenomenology, and Existentialism 93
Marxism and Sociopolitical Philosophies 100 Psychology 102
Analytical Philosophies  107
 Philosophies of History, Social Change, and Hermeneutics 111
Late-modernism/Postmodemism. Perennial Philosophy 121
Chapter Four: Theological Method  123
1.The Structures of Theology  123
Early Theological Methods: The Proíession of Faith  123
Medieval Theological Methods: The Quaestio Disputata . Catechisms and the Reformation 132
Thesis Theology and Neoscholasticism  133
 Vatican II and the Crisis of Method 141
2. Some Current Styles of Theology  146
Tĩie Doctrinal-Catechetical Style  148
The Critical-Historical Style 152
Contextual-Experiential Approaches 159
The Transcendental Approach 159