Đời sống các Đế vương Trung Hoa
Phụ đề: Trung Quốc lịch triều hoàng cung sinh hoạt toàn thư
Tác giả: Hướng Tư, Vương Kinh Luân
Ký hiệu tác giả: HU-T
DDC: 923.151 - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002464
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 746
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương thứ ba: CUỘC SỐNG ĐẾ VƯƠNG THỜI TAM QUỐC LƯỠNG TẤN, NAM BẮC TRIỀU 1
I. Cuộc sống trong cung đình đế vương 1
1. Phục sức trong cung đình 1
2. Ẩm thực trong cung đình 3
3. Vui chơi giải trí trong cung 8
4. Nhạc vũ trong cung đình 18
5. Cuộc sống văn hóa cung đình 29
II. Cuộc sống đế vương thời Tam Quốc 35
1. Cung thất đế vương 35
2. Sáng nghiệp đế vương 36
2.1. Ngụy Vũ đế Tào Tháo 36
2.2. Chiêu Liệt đế nhà Thục Hán Lưu Bị 37
2.3. Ngô Đại đế Tôn Quyền 38
3. Sự tích đế vương 39
3.1. Cha con họ Tào 39
3.2. Tào Tháo háo sắc 40
3.3. Lạc Thần Châu phu nhân 64
3.4. Hán Thục hậu chủ Lưu Thiền 126
3.5. Vua tôi nước Ngô 127
4. Lăng mộ đế vương 128
4.1. Cao Lăng nhà Ngụy 128
4.2. Thú Dương Lăng nhà Ngụy 129
4.3. Tưởng lăng nhà Ngô 129
4.4. Huệ Lăng nhà Thục 129
III. Cuộc sống đế vương Lưỡng Tấn 131
1. Cung thất đế vương 131
2. Sáng nghiệp đế vương 132
2.1 Tấn Tuyên đế Tư Mã Ý 132
2.2. Tấn Văn đế Tư Mã Châu 133
2.3. Đông Tấn Nguyên đế Tư Mã Duệ 134
3. Sự tích đế vương 135
3.1. Tấn Vũ đế Tư Mã Viên 135
3.2. Điều bí ẩn giữa Tư Mã Viên và Thái tử 136
3.3. Tấn Huệ đế và Hắc Hoàng Hậu 172
3.4. Đông Tấn Minh để Tư Mã Thiệu 214
4. Lăng mộ đế vương 215
4.1 Tấn Nguyên đế Cao Nguyên Lăng 215
4.2. Tấn Văn đế Sùng  Dương Lăng 216
4.3. Tấn Vũ đế Tuần Dương Lăng 216
4.4. Đông Tấn Mục đế Vĩnh Bình Lăng 217
4.5. Đông Tấn Cung để Xung Bình Lăng 217
IV: Cuộc sống đế vương thời Năm Bắc Triều 219
1. Cung thất đế vương 219
2. Đế vương sáng nghiệp 222
2.1. Chiêu thành đế Thác Bạt Thập Dực Kiện triều Bắc Ngụy 222
2.2. Đạo Vũ đế Thác Bạt Khuê triều Bắc Ngụy 223
2.3. Thần Vũ đế Cao Hoan triều Bắc Tề 223
2.4. Văn Tuyên đế Cao Dương triều Bắc Tề 224
2.5. Văn đế Vũ Văn Thái triều Bắc Chu 225
2.6. Vũ đế Lưu Dụ nhà Tống thời Năm triều 226
2.7. Cao đế Tiêu Đạo Thành nhà Tề Nam triều 228
2.8. Vũ đế Tiêu diễn nhà Lương thời Nam triều 230
2.9. Vũ đế Trần Bá Tiên nhà Trần thời Nam triều 231
3. Sự tích đế vương 233
3.1. Đạo Vũ đế Thác Bạc Khuê nhà Bắc Ngụy 233
3.2. Văn Thành đế và Phùng Hoàng hậu 236
3.3. Văn Minh Phùng Thái hậu và Hiến Văn đế 269
3.4. Bắc Ngụy Hiếu Văn đế Thác Bạt Hồng 288
3.5. Hiếu Văn đế và mỹ nữ họ Phùng 291
3.6. Hiếu Văn đế và Phùng hoàng hậu 313
3.7. Vũ đế Bắc Chu Vũ Văn Ung 356
3.8. Tống Vũ đế Nam triều Lưu Dụ 358
3.9. Lương Vũ đến Nam triều Tiêu Diễn 359
4. Lăng mộ đế vương 362
4.1. Trường lăng của Hiếu Văn đế Bắc Ngụy 362
4.2. Cảnh lăng của Bắc Ngụy Tuyên Vũ đế 363
4.3. Lăng Vĩnh Cố của Văn Minh hoàng thái hậu Phùng Thị nhà Bắc Ngụy 364
4.4. Tĩnh lăng Hiếu Trang đế nhà Bắc Ngụy 365
4.5. Vĩnh lăng của Văn đế thời Tây Ngụy 366
4.6. Lăng Sơ Ninh Tống Vũ đế - Nam triều 367
4.7. Lăng Thái An của Tề Cao đế - Nam triều 368
4.8. Lăng Cảnh An của Tế Vũ đế - Nam triều 370
4.9. Tu lăng của Lương Vũ đế - Nam triều 370
4.10. Lăng Vạn An của Trần Vũ đế -  Nam triều 371
4.11. Lăng Vĩnh Ninh của Trần Văn đế - Nam triều 372
4.12. Lăng Hiển Ninh của Trần Tuyên đế - Nam triều 373
5. Giới thiệu chung về lăng mộ thời Lục triều 374
V. Số phận bi thảm cảu đế vương 378
1. Thục hậu chủ vui không còn nhớ Thục 378
2. Thiên tử Tràng An 389
3. Tấn Cung đế ung dung đi đến cái chết thanh thản 395
4. Nguyện đời sau vĩnh viễn không sinh ra ở trong nhà đế vương 399
5. Tế Hòa đế uống cho đến chết 403
6. Huyện Công Trương thành Trần Thúc Bảo 408
VI. Những hành động quái gở và thất thường của các đế vương 417
1. Quy mệnh hầu Tôn Hạo 417
2. Cha con Thạch Hổ 428
3. Hoàng đế chột Phù Sinh 457
4. Thiên tử hoang dâm Lưu Tuấn 490
5. Tiền Phế đế Lưu Tử Nghiệp 499
6. Thiên tử hoang đường Lưu Vực 549
VII. Những đế vương có hành vi quái đản 557
1. Uất Lâm vương Tiêu Chiêu Nghiệp 557
2. Hoàng đế đồ tể Tiêu Bảo Quyển 565
3. Tiêu Diễn gửi thân vào cửa phật 605
4. Thiên tử điên Cao Dương 623
5. Vũ Thành đế Cao Trạm 637
6. Thiên tử vô sầu Cao Vĩ 646
7. Chu Tuyên đế loạn luân 656
VIII. Điển cố 666
1. Điển cố thời Tam Quốc 666
1.1. Thà ta phụ người, không để người phụ ta 666
1.2. Trông mơ đỡ khát 667
1.3. Đặt bút thành văn 668
1.4. Gà đất, chó gốm 669
1.5. Như nhai gân gà 670
1.6. Hoàng Quyền ấu phụ 671
1.7. Tôi giỏi thời bình, gian hùng thời loạn 673
1.8.Chiếc gậy ngũ sắc 674
1.9. Trung thánh nhân 675
1.10. Nấu nhau ác quá 676
1.11. Xe chở đấu đong 678
1.12. Cầm đuộc chơi đêm 679
1.13. Vẽ bánh đỡ đói 680
1.14. Gà đầu xanh 680
1.15. Bụng Tư Mã Chiêu không ai không biết 681
1.16. Thân ở trại Tào. Lòng ở Hán 683
1.17. Thịt đùi lại mọc 683
1.18. Tìm đất hỏi nhà 684
1.19. Biết việc đời mới là tuấn kiệt 685
1.20. Ba lần đến lều cỏ 686
1.21. Như cá gặp nước 687
1.22. Ruột rối như tơ vò 688
1.23. Toàn thân là đảm 689
1.24. Nói quá sự thực 690
1.25. Nghe sấm rơi đũa 691
1.26. Mở cửa rước kẻ trộm 693
1.27. Lam Điền sinh ngọc 694
1.28. Tầm chương trích cú 695
1.29. Tay không rời sách 696
1.30. Sinh con nên sinh ra Tôn Trọng  Mưu 697
1.31. Bãi tiệc rượu trên điếu đài 698
1.32. Bịt cửa của Trương Chiêu 699
2. Điển cố và những truyện tản mạn thời Lưỡng Tấn 703
2.1. Ăn ít việc nhiều 703
2.2. Hơi tàn thoi thóp 704
2.3. Bẻ quế 705
2.4. Thăm dò 706
2.5. Trân nước Ngô rống mặt trắng 707
2.6. Chỗ này đáng tiếc 709
2.7. Khó giải quyết việc nhà của bệ hạ 710
2.8. Bài ca nhi nhữ 711
2.9. Đuôi chó chắp thay lông điêu 712
2.10. Đứa ở rót rượu 714
2.11. Vác kích dọn đường 714
2.12. Cả nước cùng mừng 716
2.13. Cấm loan 716
2.14. Mặt trời gần Trường An xa 717
2.15. Xưa nay làm gì có Thiên tử muôn tuổi 719
3. Điển cố và những chuyện tản mạn thời Nma Bắc triều 719
3.1. Lưu Ký Nô 719
3.2. Tự phá hủy trường thành 720
3.3. Bạch diện thư sinh 724
3.4. Phế đế vẽ tranh 725
3.5. Suối Liêm nước Nhường 726
3.6. Bắn bụng 727
3.7. Một cây không chống nổi nhà 728
3.8. Đo người cắt áo 729
3.9. Lên nóc nhà đọc sách 731
3.10. Đê gà gáy 731
3.11. Cấm đoán rượu thịt 732
3.12. Lạc đường biết quay lại 733
3.13. Ngàn vàng mua hàng xóm 734
3.14. Âu vàng 735
3.15. Gương vỡ lại lành 736
3.16. Dở khóc dở cười 738
3.17. Ruột để ngoài da 739
3.18. Vua Thái Vũ diệt phật giáo 740
3.19. Đường ai nấy đi 741
3.20. Không thấy quân tử trong lòng như say 743
3.21. Sắc Lặc ca 743
3.22. Ngọc nát còn hơn ngói lành 745