Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông truyền
Tác giả: TGM. Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 232.211 - Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000687
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000694
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000695
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000696
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000739
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002610
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích