Mythological woman
Phụ đề: Contemporary Reflections on Ancient Religious storires
Tác giả: Denise Lardner Carmondy
Ký hiệu tác giả: CA-D
DDC: 000 - Tổng quát
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006927
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007361
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Preface Vii
1. Introduction 1
2. Old europe and classical greece 12
3. Asian cultures 33
4. Near eastern cultures 74
5. Recent oral cultures 120
6. Conclusion 146
Notes 157