Phương pháp viết khảo luận
Tác giả: Lm. Fx. Nguyễn Hữu Tấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006464
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006465
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006466
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006467
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Nhập đề 9
CHƯƠNG I: GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ 11
Tiết 1: Chọn đề tài 11
1. Độc đáo 12
2. Hứng thú 12
3. Ứng dụng 12
4. Hợp sở trường 13
5. Về tài liệu 14
6. Về thời gian 14
Tiết 2: Ấn định phạm vi nghiên cứu 15
Tiết 3: Lập chương trình làm việc 16
Tiết 4: Dàn bài tạm 17
CHƯƠNG II: GIAI ĐOẠN SƠ THẢO 21
Tiết 1: Tài liệu sơ khởi 21
1. Tầm quan trọng của tài liệu 21
2. Các loại tài liệu 22
3. Nơi chứa đựng tại liệu, thư viện 22
Tiết 2: Lập thư tịch 25
1. Chọn tài liệu 25
2. Lập thư tịch 26
3. Đời sống tri thức 27
Tiết 3: Đọc và ghi chép tài liệu 28
1. Đọc tài liệu 28
2. Ghi chép 30
Tiết 4: Phân tích tài liệu đã ghi 33
Tiết 5: Ghi chép ý kiến và tư tưởng cá nhân 33
CHƯƠNG III: CÁC GIAI ĐOẠN BIÊN SOẠN 35
Tiết 1: Dàn bài thực thụ 35
Tiết 2: Bản thảo đầu tiên 36
1. Tầm quan trọng 36
2. Vài nguyên tắc 37
Tiết 3: Bản thảo cuối cùng 39
 1. Sửa chữa các hành văn 39
2. Trình bày khảo luận 42
Phụ bản 1: Về ký hiệu và những từ ngữ quốc tế thông dụng 44
Phụ bản 2: Về cách sử dụng cước chú 46
1. Định nghĩa 46
2. Cách ghi cước chú 46
3. Cách đánh số cước chú 47
4. Chi tiết ghi trong cước chú 48
5. Một vài cước chú đặc biệt 52
PHỤ CHƯƠNG  
Cách làm dàn bài 55
Mục A: Cách làm nhập đề 55
a. Nhập đề bằng định nghĩa 58
b. Nhập đề bằng cách nói ngược lại 59
c. Nhập đề bằng cách suy diễn 60
d. Nhập đề bằng cách quy nạp 62
e. Nhập đề bằng cách giới thiệu tác phẩm hay tác giả 63
Mục B: Cách làm thân bài 73
Mục C: Cách làm kết luận 84
a. Kết luận bằng cách tán thành 87
b. Kết luận bằng cách phản đối 88
c. Kết luận bằng cách dung hòa 90
d. Kết luận bằng cách bổ khuyết 92
e. Kết luận bằng cách nêu lên một vấn đề khác liên quan đến vấn đề chính 94
Bảng tóm tắt 101
Thư tịch 103