Tìm hiểu các thư Gioan
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Văn Hòa
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 227.94 - Thư 1 Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006110
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006112
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006113
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006114
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: NÓI CHUNG 3
A. THƯ THỨ NHẤT HAY BỨC THƯ VĨ ĐẠI 3
I. Các đặc tính văn chương và tương quan với Tin mừng 3
1. Sự liên tục giữa Tin mừng và Thư 1 Gioan 3
2. Sự ngắt quãng giữa Gioan và 1 Gioan 4
3. Những kết luận về tác giả và tính ưu tiên thời sự 5
4. Thể văn 6
II. Những tình hướng kích thích 1 Gioan: Sự ly khai 7
1. Sự kiện 7
2. Những lý do xung đột và sự chia rẽ 8
3. Nguồn gốc thần học của những người ly khai 10
III. Lược đồ và lời giáo huấn tích cực của 1 Gioan 11
1. Lược đồ của 1 Gioan 11
2. Thần học - Kitô học và Luân lý của 1 Gioan 13
B. THƯ THỨ HAI VÀ THƯ THỨ BA CỦA THÁNH GIOAN 20
I. Thư 2 Gioan, tình huống và mục đích 20
1. Địa chỉ hay nhan đề 20
2. Những lời chào hỏi hay sự ký nhận 20
3. Những người du thuyết và cac ông Thầy giả mạo 21
II. Thư 3 Gioan, tình huống và mục đích 22
1. Địa chỉ hay nhan đề 22
2. Những người du thuyết 22
3. Diotrefe 23
III. Vị trí địa lý, thời gian của ba thư và sự nối kết giữa chúng 24
1. Những chỉ dẫn của ba bản văn 24
2. Vị trí địa lý 24
3. Sự liên kết thời gian 24
IV. Tầm quan trọng và sự khó khăn của 1,2,3 Gioan 25
1. Tầm quan trọng lịch sử và thần học của ba thư 25
2. Những khó khăn 26
CHƯƠNG II: CHÚ GIẢI NHỮNG ĐOẠN QUAN TRỌNG TRONG BA THƯ GIOAN 27
I. Lời tựa (1Ga 1,1-4) 27
II. Phân biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ (1Ga 2,29-3,10) 28
1. Bản văn 28
2. Sự thống nhất của bản văn 31
3. Sự liên kết của bản văn 55
4. Sứ điệp 60
III. Giới răn yêu thương (1Ga 4,7-21) 66
1. Dẫn nhập 66
2. Sự nối kết của đoạn thư 67
3. Những cách thức hiểu biết 70
4. Những điểm chính yếu 75
5. Hậu cảnh Cựu ước 83
6. Ảnh hưởng của đoạn thư 86
7. Kết luận 88