Cơ cấu Việt Nho
Tác giả: Kim Định
Ký hiệu tác giả: KI-D
DDC: 895.922 09 - Lịch sử, miêu tả, phê bình văn học Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006051
Nhà xuất bản: Nguồn Sáng
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006054
Nhà xuất bản: Nguồn Sáng
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006055
Nhà xuất bản: Nguồn Sáng
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008842
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008907
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CƠ CẤU 11
I. Tại sao cơ cấu việt nho 11
II. Chung quanh cơ cấu luận 20
III. Cơ cấu của Lêvi - Strauss 32
IV. Cơ cấu việt nho 40
PHẦN II: GIẢI NGHĨA 40
V. Nghệ thuật giải nghĩa 55
VI. Khi huyền sử đọc huyền thoại 64
VII. Phương pháp của cơ cấu 71
VIII. Cái giống của các thần 88
IX. Hướng vọng huyền sử nước Nam 110
X. Tự lạc vương tới Hùng Vương 122
XI. Truy điệu cái con cò 133
XII. Trúc thư kỷ niên với huyền sử việt nho 143
XIII. Đại Vũ đúc đỉnh 153
PHẦN III: TRIẾT VĂN 153
XIV. Kinh đức bỉnh triết 169
XV. Văn chương thiếu triết 180
XVI. Những nét đặc trưng của văn chương Việt Nam 190
XVII. Những nét điển chương của văn hóa Việt Bnam 202
XVIII. Sách ước gậy thần 216
XIX. Ý nghĩa việt nho 222
PHẦN IV. PHỤ TRƯƠNG 239
XX. Việt nho 239
XXI. Văn hóa dân tộc 254
XXII. Vấn đề nhất quán 264