Khái niệm bản ngã trong tư tưởng triết học Phật giáo nguyên thủy
Tác giả: Trần Thái Đỉnh
Ký hiệu Tác giả: TR-D
DDC: 126 - Bản ngã (cái Tôi)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005702
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 297
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0005703
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 297
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005704
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 297
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005709
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 297
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007368
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 297
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007369
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 297
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Nhập đề 7
PHẦN I: BẢN NGÃ CỦA CHÚNG SINH 21
Chương I: Mấy nhận định tổng quát 22
I. Những đặc trưng của tư tưởng Phật giáo 22
1. Từ chối tranh luận siêu hình học 28
2. Giải thoát là vấn đề đạo hạnh 33
II. Phật giáo được hệ thống hóa dần dần 38
III. Đại thừa và thuyết vô ngã 44
IV. Phật giáo nguyên thủy và vấn đề vô ngã 49
Chương II: Tông phái Pudagalavâdin 53
I. Giải quyết mâu thuẫn giữa nghiệp và ngã 53
II. Nhóm Pudgalavâdin có phải là phái Phật giáo chăng? 65
III. Pudgalavâda, giáo lý của phái Pudgalavâdin 69
A. Sự hiện hữu của Pudgala 71
B. Định nghĩa Pudgala là gi? 80
Chương III: Trường phái Sunyatâvâdin 100
I. Các sutra dậy gì về bản ngã 101
II. Dòng liên tục (Samtana) là ngã của trường phái Sunyatâvâdin 123
1. Atman không hiện hữu 126
A. Chủ nghĩa Duy hiện thực 128
B. Thuyết hiện hữu khoảnh khắc 138
2. Dòng liên tục bảo đảm cho luật nghiệp báo 142
PHẦN II: BẢN NGÃ CỦA THÁNH NHÂN NHẬP NIẾT BÀN 144
Chương I. Niết bàn của Phật giáo 145
I. Cái nhìn tổng quát: Niết bàn có phải chốn hư vô chăng? 145
II. Niết bàn của Phật giáo nguyên thủy 160
a. Niết bàn chấm dứt vòng luân hồi 161
b. Niết bàn là sự giải thoát 163
c. Niết bàn là cõi siêu việt 166
Chương II. Bản ngã của thánh nhân nhập niết bàn hữu dư 170
I. Chúng ta biết gì về các thánh nhân nhập niết bàn? 177
II. Những giai đoạn của con đường giải thoát 183
a. Cuộc sống siêu nghiệm của tì kheo 183
b. Phương pháp tu luyện tham thiền 188
c. Các bậc thiền 193
Con đường của các La Hán 198
III. Bản ngã của La Hán có bị tiêu ma chăng? 208
Chương III. Bản ngã của thánh nhân nhập Niết Bàn vô dư 215
I. Phải chăng ý thức là bản ngã của vị La Hán? 126
II. Vị La Hán viên tịch có bị tiêu ma chăng? 222
III. Như Lai là một hữu thể siêu việt 236
PHẦN III: TÌM HIỂU THÊM VỀ VẤN ĐỀ 244
I. Phật giáo tuyệt đối phủ định sự hiện hữu của Atman 252
nhân vị con người? 264
III. Cái gì làm nên tính bất diệt của con người 273
Thư mục 278
Từ vựng 286