Martin Heidegger and the Problem Historical Meaning
Tác giả: Jeffrey Andrew Barash
Ký hiệu tác giả: BA-J
DDC: 193.1 - Triết học Đức
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005063
Nhà xuất bản: Fordham University Press
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005064
Nhà xuất bản: Fordham University Press
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CONTENTS vii
Foreword by Paul Ricoeur xvii
Introduction  
Part I:  Toward an Ontology of History: 1912-1927  
1 - The Emergence of the Problem of Historical Meaning in Nineteenth-Century German Thought 1
2  - Metaphysics and Historical Meaning in Heidegger’s Early Writings 64
3  -  Existence and History: Heidegger’s Radical Turning Point between 1918 and 1923 98
4  - The Theological Roots of Heidegger’s Interpretation of Historical Meaning 132
5  -  Historical Meaning in the Fundamental Ontology of Being and Time 157
Part II: Toward a History of Being: 1927-1964  
6  - Anthropology, Metaphysics, and the Problem of Historical Meaning in Heidegger’s Interpretation of the Kehre 189
Conclusion 253
Selected Bibliography 257
Index 279