Sức mạnh của lòng quảng đại
Tác giả: Dave Toycen
Ký hiệu tác giả: TO-D
Dịch giả: An Nguyễn
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003162
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004885
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu của ấn bản tiếng Pháp 5
Dẫn nhập 9
Lời cám ơn 13
Chương một: Thế nào là lòng quảng đại? 17
Chương hai: Ai là người có lòng quảng đại? 35
Chương ba: Sức mạnh của lòng quảng đại chiến thắng các chướng ngại 49
Chương bốn: Sức mạnh của lòng quảng đại: khởi hứng cho tăng trưởng cá nhân 59
Chương năm: Sức mạnh của lòng quảng đại: Thay đổi được gì? 71
Chương sáu: Sức mạnh của long quảng đại trên con đường đi tìm công chính 83
Chương bảy: Sức mạnh hòa bình của lòng quảng đại 95
Chương tám: Sức mạnh của lòng quảng đại dựa trên cái gì? 109
Chương chín: Sức mạnh của lòng quảng đại và tiền bạc 119
Chương mười: Thất bại: Kinh nghiệm cá nhân 131
Chương mười một: Sức mạnh của lòng quảng đại: Làm sao tìm được 143
Chương mười hai: Sức mạnh của lòng quảng đại trong một thế giới thay đổi 155
Phần phụ A. Năm giai đoạn để có tấm long rộng lượng hơn 165
Phần phụ B. Thế nào là một tổ chức từ thiện tốt? 173
Phần phụ C. Tôi có tham không? 177