Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến
Phụ đề: Một số tiểu luận của các học giả nước ngoài
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 323 - Quyền công dân và quyền chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002439
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 583
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU 7
Luật là gì?  
Lý Ba 11
Pháp trị là gì?  
Lý Ba 26
Chủ nghĩa hợp hiến là gì?  
Lý Ba 38
Chủ nghĩa hợp hiến  
Greg Russell  56
Những Luận cương Liên bang  
Alexander Hamilton, Jam.es Madison, John Jay..... 73
Dân chủ như một giá trị toàn cầu  
Amartya Sen 211
Nhân quyền và các giá trị Á Đông  
Amartya Sen 234
Cách làm luật trong một xã hội dân chủ  
Gordon Morris Bakken 259
Xây dựng những bộ phận câu thành Hiến pháp    
Herman Schwartz 273
Hiến pháp Hoa Kỳ: Mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Mỹ  
Albert p. Blaustein 282
Các nguyên tắc bầu cử dân chủ  
D.Grier Stephenson, Jr 290
Vai trò của tư pháp độc lập  
Philippa Strum 306
Tầm quan trọng của độc lập tư pháp  
Sandra Day 0'Connor 319
Vai trò của tự do báo chí  
John W. Johnson 327
Tại sao nền dân chủ cần báo chí điều tra?  
Salvio VVaisbord 342
Quyền được biết của dân chúng: Sự minh bạch trong các tổ chức chính quyền  
Rodney A. Smolla 350
Sự minh bạch trong Chính phủ  
Ellen M. Katz 363
Vai trò của các nhóm lợi ích  
R. Allen Haỵs 377
Bảo vệ quyền của thành phần thiểu số  
Tinsley Yarbrough 392
Dân sự kiểm soát quân sự  
Michael F. Cairo 411
Thể chế liên bang và dân chủ  
David J. Bodenhamer 427
Quyền lực của tống thống  
Richard M. Pious 442
Tương lai của xã hội dân sự  
Benjamin Barber 457
Chính quyền hợp hiến: Một mô hình 469