Nghi thức an táng
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 265.85 - Lễ an táng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002281
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002398
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003418
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: NGHI THỨC AN TÁNG 7
I. VIẾNG XÁC 7
Chia buồn và cầu nguyện với tang quyến 7
1. Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng 7
2. Đọc một lời nguyện 8
B. Canh thức và cầu nguyện 10
1. Dẫn vào giờ canh thức 11
2. Đọc một lời nguyện 11
3. Nghe lời Chúa 13
4.  Lời cầu 14
5. Lời nguyện kết thúc 15
II. NHẬP QUAN 17
1. Thánh Vịnh 18
2. Lời Chúa 18
3. Lời nguyện 19
III. THÁNH LỄ TẠI NHÀ TANG 20
IV. ĐỘNG QUAN 20
1. Lời gợi ý 20
2. Lời cầu 21
3. Lời nguyện 22
4. Ra hiệu khởi hành 22
5. Rước linh cữu đến nhà thờ 22
V. TẠI NHÀ THỜ 24
1. Khi tiến vào nhà thờ 24
2. Lời chào đầu lễ 25
3. Nghi thức được tùy ý lựa chọn 25
4. Thánh lễ an táng 26
VI. TIỄN BIỆT VÀ DI QUAN 27
1. Lời hướng dẫn trước nghi thức tiễn biệt 27
2. Bài ca tiễn biệt hoặc lời cầu 29
3. Lời nguyện 30
4. Trên đường ra nghĩa địa 32
VII. TẠI NGHĨA ĐỊA 33
1. Mời cộng đoàn cầu nguyện 33
2. Làm phép huyệt 34
3. Lời chủ sự nhắn gửi cộng đoàn 35
4. Lời cầu 36
5. Kinh lạy Cha 37
6. Lời nguyện kết thúc 37
7. Xướng đáp 39
VIII. ĐÓN LINH CỮU VÀO NHÀ THỜ KHI CHƯA CỬ HÀNH LỄ AN TÁNG NGAY 39
1. Đón linh cữu 39
2. Khi khiêng quan tài vào nhà thờ 40
3. Lời Chúa 40
4. Đáp ca hoặc lời cầu 40
5. Kết thúc 40
IX. AN TÁNG TRẺ EM ĐÃ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY 40
1. Nguyên tắc mục vụ 40
2. Lời nguyện 41
3. Thánh lễ an táng 42
4. Lời hướng dẫn trước nghi thức tiễn biệt 42
5. Đáp ca 43
6. Làm phép huyệt 43
X. AN TÁNG TRẺ EM CHƯA LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY 43
1. Nguyên tắc mục vụ 43
2. Lời nguyện 44
3. Lời hướng dẫn trước nghi thức tiễn biệt 45
4. Những bản văn còn lại 45
CHƯƠNG II: THÁNH LỄ AN TÁNG 46
I. LỄ AN TÁNG 46
A. Ngoài mùa Phục Sinh 46
B. Ngoài mùa Phục Sinh 46
C. Trong mùa Phục Sinh 50
D. Các lời nguyện khác 51
II. LỄ GiỖ 53
A. Ngoài mùa Phục Sinh 53
B. Ngoài mùa Phục Sinh 54
C. Trong mùa Phục Sinh 56
D. Các lời nguyện khác 57
Đ. Các lời nguyện khác 58
III. CÁC DỊP KHÁC 60
A. Cầu cho một người đã qua đời 60
B. Cầu cho một người đã qua đời 62
C. Cầu cho nhiều hoặc mọi người đã qua đời 63
D. Cầu cho nhiều hoặc mọi người đã qua đời 65
Đ. Cầu cho nhiều hoặc mọi người đã qua đời 67
IV. LỜI NGUYỆN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 69
1. Cầu cho Đức Giáo Hoàng 69
2. Cầu cho Đức Giám mục 73
3. Cầu cho linh mục 75
4. Cầu cho phó tế 77
5. Cầu cho tu sĩ 78
6. Cầu cho một người đã qua đời 79
7. Cầu cho một thanh niên hay thiếu nữ 82
8. Cầu cho một người đã dày công phục vụ Tin Mừng 82
9. Cầu cho một người đã lâm bệnh lâu dài 83
10. Cầu cho một người chết bất ưng 83
11. Cầu cho nhiều người đã qua đời 84
12. Cầu cho đôi vợ chồng đã qua đời 87
13. Cầu cho cha mẹ 87
14. Cầu cho thân nhân và ân nhân 89
- Trẻ em đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy 90
- Trẻ em chưa lãnh nhận bí tích Thánh tẩy 93
VI. CẦU LỜI TIỀN TỤNG CẦU CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 95
CHƯƠNG III: LỜI CHÚA 99
I. Các bài Cựu Ước 99
II. Các bài Tân Ước 105
III. Đáp ca 122
IV. Lời tung hô Tin Mừng 131
V. Tin Mừng 134
VI. An táng trẻ em đã lãnh nhận bí tịch Thánh Tẩy 155
A. Các bài Cựu ước 155
B. Các bài Tân ước 155
C. Đáp ca 158
D. Lời tung hô Tin mừng 159
Đ. Tin mừng 160
CHƯƠNG IV: THÁNH VỊNH 162
Mục lục 187