Luật nhân quyền Quốc tế. Những vấn đề cơ bản
Tác giả: Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng
Ký hiệu tác giả: VU-G
DDC: 323 - Quyền công dân và quyền chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001938
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 538
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Các từ viết tắt 9
Phần I: Khái quát nhận thức và lịch sử phát triển của luật nhân quyền quốc tế 11
Phần II: Các quyền và tự do cơ bản của con người theo luật quốc tế 59
Phần III: Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo luật quốc tế 157
Kết luận 227
Phụ lục: Các văn kiện quốc tế cốt lõi về nhân quyền 231
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, 1948 232
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966 242
Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, 1966 273
Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979 291
Công ước vể quyền trẻ em, 1989 314
Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, 1990 350
Công ước về quyền của người khuyết tật, 2007 413
Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, 1965 458
Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử độc ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984 481
Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức đưa đi mất tích, 2006 504
Tài liệu tham khảo