Dựng xây từ những viên đá sống động
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 246.9 - Kiến trúc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001363
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lời tựa 21
Chương I: SUY TƯ THẦN HỌC VỀ PHỤNG VỤ, NGHỆ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC PHỤNG VỤ 29
I. Hội Thánh: Công trình sống động của Thiên Chúa 31
II. Việc phụng tự của Hội Thánh trong thời gian và không gian 34
III. Nhà thờ 37
IV. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong các dấu chỉ và biểu tượng 42
V. Những nguyên tắc phụng vụ khi xây dựng hoặc tu sửa nhà thờ 47
1. Nhà thờ phải phù hợp với những quy định của Hội thánh và phục vụ các nhu cầu Phụng Vụ 51
2. Nhà thờ phải nuôi dưỡng việc tham dự Phụng vụ 53
3. Thiết kế nhà thờ phải phane ánh vai trò khác nhau của những người tham dự 54
4. Công trình nhà thờ cần tôn trọng các nét văn hóa thuộc mọi thời và mọi nơi 60
5. Công trình nhà thờ cần phải đẹp 65
Chương 2: NHÀ THỜ VÀ CÁC NGHI LỄ PHỤNG VỤ 69
I. Thánh lễ 73
1. Nhà thờ: nơi hội họp của cộng đoàn Phụng vụ là thân thể Chúa Kitô 74
2. Khu vực dành cho cộng đoàn 75
3. Cung thánh 77
4. Bàn thờ 78
5. Giảng đài 82
6. Ghế của linh mục chủ tế 84
II. Lưu giữ Mình Thánh 85
1. Vị trí của Nhà tạm 89
2. Nhà tạm trên cung Thánh 91
3. Nhà nguyện lưu giữ Mình Thánh 91
III. Nghi thức Thánh Tẩy 93
IV. Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua 96
1. Nhà thờ tạm 97
2. Suy tôn Thánh giá chiều thứ 6 Tuần Thánh 97
3. Làm phép lửa trong nghi thức vọng Phục sinh 98
V. Tạo điều kiện cho những cử điệu phụng vụ của cộng đoàn 99
1. Ghế ngồi 100
2. Chỗ của các nhạc sĩ phụng vụ 101
VI. Các "đồ lễ" khác 103
1. Thánh giá 103
2. Nến 105
3. Nến Phục sinh 106
VII. Tiền đường nhà thờ 107
VIII. Khu vực chung quanh nhà thờ 109
IX. Nhà thờ và các nghi thức Phụng vụ khác 110
1. Các nghi thức Khai tâm Kitô giáo 110
2. Nghi thức Truyền chức 111
3. Nghi thức Hòa giải 111
4. Nghi thức Hôn phối 113
5. Nghi thức Xức dầu bệnh nhân 114
6. Nghi thức An táng 115
X. Phụng vụ Các Giờ Kinh 118
XI. Cử hành Phụng vụ Chúa nhật khi không có linh mục 118
XII. Nơi để dầu Thánh 120
XIII. Nghi thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ 121
XIV. Năm phụng vụ và việc trang hoàng theo mùa 124
XV. Nhà thờ và những việc đạo đức bình dân 127
1. Chặng đàng Thánh giá 129
2. Rước kiệu 130
3. Ảnh tượng Thánh 131
Kết luận chương 2 134
Chương 3: NGHỆ THUẬT VÀ CÁC NGHỆ SĨ GIÚP HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN 135
I. Vai trò của nghệ thuật tôn giáo 138
II. Những thành tố của nghệ thuật đích thực và xứng đáng 141
III. Các nghệ sĩ trong cộng đồng Kitô giáo 145
IV. Những đòi hỏi riêng của nghệ thuật Phụng vụ 149
V. Sự hòa hợp của nghệ thuật với khung cảnh Phụng vụ 151
1. Chất liệu của nghệ sĩ 152
2. Vật dụng và phẩm phục thích hợp trong Phụng vụ 155
VI. Xử lý những tác phẩm nghệ thuật không còn sử dụng trong việc thờ phượng 157
Chương 4 : NHỮNG CÂN NHẮC THIẾT THỰC KHI XÂY NHÀ THỜ 161
I. Lập dự án 163
II. Khởi sự dự án 165
III. Vai trò của Tòa Thánh và Giáo Phận 166
IV. Vai trò của giáo xứ trong việc đánh giá nhu cầu 169
V. Các vai trò khác nhau trong giáo xứ 169
1. Linh mục chính xứ 169
2. Ban Xây dựng của giáo xứ 171
3. Hội đồng Mục vụ, Ban Phụng tự giáo xứ và Hội đồng Tài chính 171
VI. Giáo xứ tự học hỏi 174
1. Huấn luyện Phụng vụ 176
2. Những ưu tiên và việc quản lý các nguồn tài nguyên 177
3. Khảo sát các nhà thờ hiện tại 179
VII. Vai trò của các chuyên gia 180
1. Kiến trúc sư 180
2. Các cố vấn Phụng vụ 182
3. Nhà thầu xây dựng 183
4. Việc bù đắp và tiêu chuẩn chuyên môn của các chuyên gia 184
5. Sự hợp tác giữa các thành phần 185
VIII. Những quan tâm đặc biệt khi thiết kế nhà thờ 186
1. Sơ đồ tổng thể 186
2. Mở rộng đón nhận mọi người 188
3. Vật liệu 190
4. Thay đổi thiết kế 191
5. Bảo dưỡng nhà thờ 192
6. Âm thanh 192
7. Các nhạc cụ dùng trong nhà thờ 194
8. Ánh sáng 195
9. Phòng thánh 198
10. Vấn đề an ninh 199
11. Giếng thánh 199
IX. Những vấn đề đặc biệt khi tu sửa nhà thờ 200
1. Thay đổi cấu trúc 201
2. Tu sửa 201
3. Bảo tồn di sản nghệ thuật của Hội Thánh 205
Kết luận 209
Tài liệu tham khảo 215