Luật đất đai - Luật nhà ở và hướng dẫn mới nhất về công tác quản lý đất đai
Phụ đề: Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014
Tác giả: Quí Lâm, Kim Phượng
Ký hiệu tác giả: QU-L
DDC: 346.04 - Luật đất đai
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016129
Nhà xuất bản: Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 28
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN I: LUẬT NHÀ Ở VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHOÁ XIII 7
1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014) 7
2. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung đến năm 2009) 87
PHẦN II: ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, LƯU TRỮ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊA CHÍNH 120
3. Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai 120
4. Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nghiệp vụ  lưu trữ tài liệu đất đai 146
5. Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 158
6. Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/04/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 188
PHẦN III: QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 207
7. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT- BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị 207
8. Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đội, bổ sung một số diều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị 220
9. Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị 222
10. Nghị định số 11/2013/ NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ Về quản lý đầu tư phát triển đô thị 230
PHẦN IV: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI 252
11. Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 252
12. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư 273
13. Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/03/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc điều chỉnh khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ 284
PHẦN V: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 289
14. Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính 289
15. Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của bộ xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012 của Chính phủ về cấp giấy xây dựng 294
PHẦN VI: QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 301
16. Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 301
17. Quyết định số 659/QĐ-TTG ngày 7/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý bố trí cho thuê nhà ở công vụ của chính phủ 334
18. Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 343
PHẦN VII: CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ NHÀ Ở VÀ ĐIỀU KIỆN VAY VỐN ƯU ĐÃI 367
19. Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài nguyên Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toàn nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 367
20. Thông tư số 9/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện quyết định số 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 375
21. Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 381
22. Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 7/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định xác đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02/NĐ-TC ngày 7/01/2013 của Chính phủ 385
23. Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ xây dựng Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 2/NĐ-CP ngày 7/1/2013 của chính phủ 389
24. Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 2/NĐ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ 395
PHẦN VIII: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KINH DOANH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ. SỬ DỤNG ĐẤT BÃI BỒI 404
25. Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 404
26. Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản 409
27. Thông tư số 9/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển 413
PHẦN IX: HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHÀ Ở 420
28. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở 420