Quy chế tổng quát sách lễ Rôma
Tác giả: Uỷ Ban Phụng tự
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001249
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
Chứng tích về một đức tin không thay đổi 3
Công nhận truyền thống liên tục 6
Thích ứng với những điều kiện mới 8
CHƯƠNG I: TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CAO QUÝ CỦA VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ 13
CHƯƠNG II: CƠ CẤU THÁNH LỄ, CÁC YẾU TỐ VÀ CÁC PHẦN CỦA THÁNH LỄ 17
I. Cơ cấu tổng quát của thánh lễ 17
II. Những yếu tố khác nhau của thánh lễ 18
Đọc và diễn giảng lời Chúa 18
Các lời nguyện và các phần khác dành cho vị tư tế 19
Những công thức khác dùng trong thánh lễ 20
Cách đọc các bản văn khác nhau 21
Tầm quan trọng của bài hát 22
Cử chỉ và điệu bộ 23
Thinh lặng 25
III. Từng phần của thánh lễ 25
A. Nghi thức đầu lễ 25
Ca nhập lễ 26
Chào bàn thờ và cộng đoàn 27
Nghi thức sám hối 27
Lạy Chúa, xin thương xót 27
Kinh vinh danh 28
Lời nguyện nhập lễ 28
B. Phụng vụ Lời Chúa 29
Thinh lặng 30
Các bài đọc Kinh Thánh 30
Thánh vịnh đáp ca 32
Lời tung hô trước bài đọc Tin Mừng 32
Bài diễn giảng 33
Lời tuyên xưng đức tin 34
Lời nguyện cho mọi người 35
C. Phụng vụ Thánh Thể 36
Chuẩn bị lễ phẩm 37
Lời nguyện trên lễ vật 38
Kinh tạ ơn 39
Nghi thức hiệp lễ 41
Kinh lạy cha 41
Nghi thức chúc bình an 42
Bẻ bánh 42
D. Nghi thức kết thúc 45
CHƯƠNG III: NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ THỪA TÁC VỤ TRONG THÁNH LỄ 45
I. Nhiệm vụ của những người có chức thánh 46
II. Phận sự của dân Thiên Chúa 47
III. Những thừa tác vụ riêng biệt 48
Về tác vụ của thầy giúp lễ và đọc sách được trao tác vụ chính thức 48
Về những phận vụ khác 49
IV. Việc phân phối phận vụ và chuẩn bị cử hành thánh lễ 51
CHƯƠNG IV: NHỮNG HÌNH THỨC CỬ HÀNH THÁNH LỄ KHÁC NHAU 52
I. Thánh lễ có cộng đồng tham dự 54
Những gì cần chuẩn bị 54
A. Thánh lễ không có thầy phó tế 56
Nghi thức đầu lễ 56
Phụng vụ Lời Chúa 57
Phụng vụ Thánh Thể 59
Nghi thức kết thức 66
B. Thánh lễ có thầy phó tế 67
Nghi thức đầu lễ 68
Phụng vụ lời Chúa 68
Phụng vụ Thánh Thể 70
Nghi thức kết thúc 71
C. Nhiệm vụ của thầy giúp lễ 72
Nghi thức đầu lễ 72
Phụng vụ Thánh Thể 72
D. Nhiệm vụ thầy đọc sách 73
Nghi thức đầu lễ 73
Phụng vụ lời Chúa 74
II. Thánh lễ đồng tế 74
Những điều cần biết trước 74
Nghi thức đầu lễ 77
Phụng vụ Lời Chúa 78
Phụng vụ Thánh Thể 78
Cách thức đọc kinh tạ ơn 79
Kinh tạ ơn I hoặc lễ quy Roma 79
Kinh tạ ơn II 80
Kinh tạ ơn III 81
Kinh tạ ơn IV 82
Nghi thức hiệp lễ 83
Nghi thức kết thúc 86
III. Thánh lễ chỉ có một người giúp lễ tham dự 86
Nghi thức đầu lễ 87
Phụng vụ Lời Chúa 87
Phụng vụ Thánh Thể 88
Nghi thức kết thúc 89
IV. Một ít quy luật chung cho tất cả các hình thức thánh lễ 89
Việc tôn kính bàn thờ và sách Tin Mừng 89
Bái gối và cúi đầu 90
Việc xông hương 91
Việc tráng chén 92
Việc rước lễ dưới hai hình 93
CHƯƠNG V: CÁCH XẾP ĐẶT VÀ TRANG TRÍ THÁNH ĐƯỜNG ĐỂ CỬ HÀNH THÁNH LỄ 96
I. Những nguyên tắc chung 96
II. Việc sắp đặt cung thánh để cử hành thánh lễ 99
Việc bàn thờ và các trang trí 100
Giảng đài 103
Ghế dành cho vị chủ tế và các ghế khác 103
III. Cách sắp xếp trong thánh đường 104
Chỗ các tín hữu 104
Chỗ cho ca đoàn và các nhạc cụ 105
Nơi cất giữ Mình Thánh Chúa 106
Các ảnh tượng thánh 107
CHƯƠNG VI: NHỮNG GÌ CẦN PHẢI CÓ ĐỂ CỬ HÀNH THÁNH LỄ 108
I. Bánh và rượu nho để cử hành Thánh lễ 108
II. Các đồ Thánh nói chung 109
III. Các bình Thánh 110
IV. Phẩm phục Thánh 111
V. Những vật dụng khác dành để dùng trong các thánh đường 115
CHƯƠNG VII: VIỆC LỰA CHỌN BÀI LỄ VÀ NHỮNG PHẦN CỦA BÀI LỄ 116
I. Việc lựa chọn Thánh lễ 116
II. Việc lựa chọn các phần của bài lễ 118
Các bài đọc 118
Các lời nguyện 121
Kinh tạ ơn 122
Các bài hát 123
CHƯƠNG VIII: CÁC THÁNH LỄ VÀ CÁC LỜI NGUYỆN TUỲ NHU CẦU CŨNG NHƯ CÁC THÁNH LỄ CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 123
I. Các Thánh lễ và lời nguyện tuỳ nhu cầu 123
II. Những Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời 126
CHƯƠNG IX: VỀ NHỮNG ĐIỀU MÀ GIÁM MỤC VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CÓ QUYỀN THÍCH NGHI 128