Báo chí Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các vùng phụ cận