Các tổ chức tổng hợp tại Tây Ban Nha và các khu lân cận