Ngôn ngữ ứng dụng. Hệ thống viết, âm vị học, ngữ âm học trong tiếng La Tinh