Các tác phẩm của tác giả Lm. Anthony Mai Quốc Phong, O.SS.T