Các tác phẩm của tác giả Lm. George W. Kosicki, CSB