Ơn linh hứng và chân lý của sách Thánh
Tác giả: Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng
Ký hiệu Tác giả: UYB
DDC: 220.13 - Ơn linh hứng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013352
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013353
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 31
DẪN NHẬP TỔNG QUÁT 35
1. Phụng vụ Lời và khung cảnh Tạ ơn 37
2. Bối cảnh để nghiên cứu ơn linh hứng và chân lý của Kinh Thánh 39
3. Ba phần của văn kiện này 42
PHẦN THỨ NHẤT 45
CHỨNG TỪ CỦA CÁC VĂN PHẨM KINH THÁNH  
LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN GỐC CỦA CÁC VĂN PHẨM NÀY: XUẤT XỨ TỪ THIÊN CHÚA
1. Dẫn nhập 45
1.1. Mặc khải và Linh hứng trong Dei Verbum và trong Verbum Domini 46
1.2. Các văn phẩm Kinh Thánh và xuất xứ thần linh của các văn phẩm ấy 47
1.3. Các văn phẩm của Tân ước và tương quan của các văn phẩm ấy với Đức Giêsu 51
1.4. Các tiêu chuẩn để trình bày mối tương quan với Thiên Chúa trong các văn phẩm Tân Ước 54
2. Chứng từ của các bản văn chọn trong Cựu ước 57
2.1. Ngũ Thư 57
2.2. Các sách Ngôn sứ và các sách  57
2.2.1. Các sách Ngôn sứ: các sưu tập những điều Đức Chúa đã nói với dân của Người qua các sứ giả của Người  62
2.2.2. Các sách Lịch sử: Lời của Đức Chúa có hiệu lực không sai lấm và kêu gọi hoán cải 66
2.3.  Các Thánh vịnh 69
2.3.1. Kinh nghiệm vê sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời của những người tin 70
2.3.2. Kinh nghiệm vẽ sự hiện diện quỵển năng của Thiên Chúa trong đền thánh 72
2.3.3. Kinh nghiệm vê Thiên Chúa, nguồn mạch của khôn ngoan của Sirac 74
2.4. Sách của Sirac . 76
2.5.  Kết luận 80
3. Chứng từ của các bản văn chọn trong Tân Ước 81
3.1. Bốn sách Tin Mừng 81
3.1.1. Đức Giêsu, đỉnh cao của mặc khải Thiên Chúa cho mọi dân nước 82
3.1.2. Sự hiện diện và việc đào tạo những chứng nhân mục kích và những người phục vụ Lời 85
3.2. Các sách Tin Mừng nhất lãm 86
3.2.1. Đức Giêsu và mối tương quan độc nhất của Người với Thiên Chúa 87
3.2.2. Đức Giêsu và vai trò của Người trong lịch 93
3.2.3. Kết luận 96
3.3. Sách Tin Mừng của Gioan 97
3.3.1. Chiêm ngắm vinh quang của Người Con độc nhât  98
3.3.2. Chứng nhân mục kích tận mắt 99
3.3.3. Giáo huấn của Thần Khí sự thật đối với các chứng nhân 101
3.4. Sách Công vụ Tông Đồ 102
3.4.1. Mối tương quan bản thân và trực tiếp của các Tông Đô với ĐứcGiêsu 104
3.4.2. Các diễn từ và các việc làm của các Tông Đồ  105
3.4.3. Công trình của Thánh Thần 107
3.4.4. Sự hoàn thành Cựu Ước 108
3.4.5. Kết luận 111
.5. Các thư của thánh Tông Đồ Phaolô  112
3.5.1. Thánh Phaolô làm chứng vê nguồn gốc thần linh của Sách Thánh 112
3.5.2. Thánh Phaolô làm chứng về nguồn gốc thần linh của Tin Mừng của mình 113
3.5.3. Thừa tác vụ tông đổ của thánh Phaolô và nguồn gôc thần linh của tác vụ này 116
3.5.4. Thánh Phaolô chứng nhận nguổn gốc các thư của ông là từ Thiên Chúa 118
3.6. Thư gửi tín hữu Hípri 119
3.6.1. Lịch sử việc mặc khải của Thiên Chúa . 119
3.6.2. Mối tương quan của tác giả với mặc khải của Người Con 124
3.7. Sách Khải huyến 127
3.7.1. Nguồn gốc thần linh của bản văn theo tự ngôn (1,1-3) 127
3.7.2. Sự biến đổi của Gioan được thực hiện nhờ Thần Khí, được quỵ hướng về Đức Kitô (Kh 1,10; 4,1 -2) . 129
3.7.3. Toàn thân con người đểu liên hệ đến việc diễn tả thông điệp ngôn sứ (Kh 10,9-11) 131
3.7.4. Sự toàn vẹn, không thể thêm bớt, của cuốn sách được linh hứng (22,18-19) 132
3.7.5. Tóm lược thứ nhất về chủ để “xuất xứ từ Thiên Chúa”  133
4. Kết luận 135
4.1. Cái nhìn tổng quát về mối tương quan “Thiên Chúa tác giả con người” .136
4.1.1.Tổng hợp vắn tắt  
4.1.2. Những nét đặc biệt chính yếu của ơn linh hứng . 140
4.1.3. Đón nhận các sách đã được linh hứng như thế nào cho thích hợp? 143
4.2.  Các truyền thống của Tần Ước xác nhận ơn linh hứng của Cựu Ước và đem lại cho Cựu Ước cách giải thích theo nghĩa Kitô học 144
4.2.1. Một vài ví dụ 144
4.2.2. Chứng từ của 2 Timôthê 3,15-16 và 2 Phêrô 1,20-21 146
4.3. Tiến trình thành hình văn chương của các Sách Thánh và ơn linh hứng 148
4.4. Tiến tới một Thư Quy của hai Giao Ước 152
4.4.1. Việc khóa sổ các sưu tập thư của thánh Phaolô và thư của thánh Phêrô 153
4.4.2. Tiến tới một Thư Quy của hai Giao Ước 154
4.5. Việc đón nhận các sách Kinh Thánh và sự thành hình Thư Quỵ 156
4.5.1. Giai đoạn trước Lưu đày 157
4.5.2. Giai đoạn sau Lưu đày 158
4.5.4. Thư Quỵ Cựu Ước nơi các Giáo phụ 161
4.5.5. Sự thành hình Thư Quy Tân Ước 162
PHẦN THỨ HAI 167
CHỨNG TỪ CỦA CÁC VĂN PHẨM KINH THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN CHÂN LÝ CỦA CÁC VĂN PHẨM NÀY  
1. Dẫn nhập 168
1.1. Chân lý của Kinh Thánh theo DeiVerbum  168
1.2. Tâm điểm nghiên cứu của chúng ta về chân lý Kinh Thánh 172
2. Chứng từ của các bản văn chọn trong Cựu Ướ 174
2.1. Các trình thuật Sáng tạo (St 1 - 2) 175
2.2. Mười Điều Răn (Xh 20,2-17 và Đnl 5,6-21) 178
2.2.1. Cấu trúc văn chương của hai bản Mười Điểu Răn  179
2.2.2. Bình giải và những hàm nghĩa thần học  181
2.3. Các sách Lịch sử 182
2.4. Các sách Ngôn sứ 184
2.4.1. Thiên Chúa trung tín 185
2.4.2.  Thiên Chúa công minh 186
2.4.3. Thiên Chúa thương xót 188
2.5. Các Thánh vịnh 190
2.5.1. Thiên Chúa toàn năng (Tv 46) 191
2.5.2. Thiên Chúa của sự công chính (Tv 51)  193
2.6. Sách Diễm ca 198
2.7. Các sách Khôn ngoan 201
2.7.1. Sách Khôn ngoan và sách ông Sirac: lòng ái nhân của Thiên Chúa 202
2.7.2. Sách Gióp và sách Giảng viên: sự khôn dò của Thiên Chúa 206
2.8. Kết luận 210
3. Chứng từ của các bản văn chọn trong Tân ước . 211
3.1. Các sách Tin Mừng 211
3.2. Các sách Tin Mừng nhất lãm 213
3.2.1. Chân lý vê Thiên Chúa 213
3.2.2. Chân lý về ơn cứu độ của con người 216
3.3. Sách Tin Mừng của Gioan 220
3.3.1. Mối tương quan của Chúa Con với Chúa Cha .
3.3.2. Mối tương quan của Chúa Con và củng là Đấng Cứu Độ với nhân loại 224
3.3.3. Lối đi của con người tới ơn cứu độ 229
3.4. Các thư của thánh Tông Đổ Phaolô 231
3.4.1. Thánh Phaolô biết mặc khải từ chính ơn gọi của mình và tù Truyền Thống của Hội Thánh 233
3.4.2. Thiên Chúa mặc khải chính Người trong Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh 235
3.4.3. Ơn cứu độ được lãnh nhận và được sống trong Hội Thánh, Thân Thể của Đức Kitô.  
3.4.4. Sự viên mãn của ơn cứu độ hệ tại ờ sự phục sinh của Đức Kitô 240
3.5. Sách Khải huyền 241
3.5.1. Dẫn nhập: Một chân lý được mặc khải, độc đáo và tạo cảm hứng 241
3.5.2. Chân lý nhìn toàn thể: Vương Quốc Thiên Chúa được thành tựu do một kế hoạch sáng tạo và cứu độ  244
3.5.3. Đào sâu thêm chân lý toàn thể qua sự “chân thật”  248
4. Kết luận 256
4.1. Những phát biểu văn chương và thẩn học của Cựu Ước  256
4.2. Những phát biểu thần học của Tần Ước 258
4.3.  Nhu cầu và các thể thức để tiếp cận Sách Thánh theo lối Thư Quy 260
PHẨN THỨ BA 265
VIỆC GIẢI THÍCH LỜI THIÊN CHÚA VÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ  
1. Dẫn nhập 265
2.Thách đố thứ nhất: Những vấn nạn liên quan đến lịch sử  269
2.1. Các câu chuyện về ông Ápraham (Sáng thế) 269
2.2. Vượt qua Biển Đỏ (Xuất hành 14) 273
2.3. Sách Tôbia và sách Giôna 275
2.3.1. Sách Tôbia 275
2.3.2. Sách Giôna 277
2.4. Các trình thuật Tin Mừng thơ ấu 279
2.4.1. Những điểm dị biệt 280
2.4.2. Nhũng điểm tương đồng 282
2.4.3. Thông điệp 283
2.5. Các thuật trình phép lạ 286
2.5.1. Các trình thuật trong Cựu Ước 287
2.5.2. Các phép lạ của Đúc Giêsu 288
2.6. Các trình thuật về cuộc phục sinh 293
2.6.1. Động đất 295
2.6.2. Thái độ của những người phụ nữ. 296
2.6.3. Nguổn gốc của thông điệp phục sinh  
2.6.4.“Giá trị thần học của các sách Tin Mừng”.  
3. Thách đố thứ hai: Những vấn nạn liên quan đến luân lý vad xã hội 301
3.1. Bạo lực trong Kinh Thánh 302
3.1.1. Bạo lực và những phương thuốc luật pháp để chữa trị 303
3.1.2. Luật tru diệt 306
3.1.3. Lời cẩu nguyện đòi báo oán 309
3.2. VỊ thế xã hội của người phụ nữ 314
3.2.1. Người vợ phải phục tùng chồng 315
3.2.2. Sự thinh lặng của phụ nữ trong các buổi hội họp cộng đoàn 317
3.2.3. Vai trò của người phụ nữ trong các cộng đoàn 321
4.Kết luận 320
4.1. Tổng hợp vắn tắt 321
4.2. Một vài hệ luận giúp đọc Kinh Thánh 323
KẾT LUẬN TỔNG QUÁT 327
1. Xuất xứ thần linh của các văn phẩm Kinh Thánh  329
1.1. Đồng thanh với Lời 331
1.2. Tính cách đa phức của các thể thức chứng nhận . .333
2. Chân lý của Sách Thánh 337
2.1. Một chân lý đa dạng 338
2.2. Chân lý được diễn tả trong hình thức có tính cách lịch sử 340
2.3. Chân lý có tính cách Thư Quy 341
2.4. Các truyến thống văn chương của các tôn giáo khác  343
3. Việc giải thích những trang phức tạp của Kinh Thánh  345
Bản tra mục sách Thánh