Lịch sử Giáo hội cô đọng. Từ 1789 đến 1939
Tác giả: Thiên Ân
Ký hiệu Tác giả: TH-A
DDC: 270.8 - Thời kỳ hiện đại, từ năm 1789 đến....
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000896
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 440
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 5
1. Công giáo xã hội thời hậu chiến 7
2. Sự phát triển của khoa Xã Hội Ki tô giáo 11
3. Công đoàn Ki tô giáo 13
4. Đức Piô XI và Tông huấn năm thứ 40 18
5. Công giáo xã hội: kết quả và vấn đề 23
1. Cha Cardijn 27
2. "Công giáo tiến hành" 32
3. Đức Piô XI và thanh lao công 35
4. Từ cha Guerin đến Thanh lao công thế giới 39
5. Các phong trào Thanh niên công giáo khác 43
6. Công giáo tiến hành có tổ chức 46
7. Tổng két phong trào công giáo tiến hành 49
8. Khải hoàn 53
1. Bảo vệ Đức tin 55
2. Kết án "hành động Pháp" 56
3. Bảo vệ con người 64
4. Đức Piô XI chống phát xít Ý 66
5. Đức Piô XI chống Quốc xã Đức 75
6. Nước Nga 86
7. Mễ Tây Cơ 89
8. Chiến tranh Tây Ban Nha 93
9. Tông huấn "Divini Redemptoris" 97
10. Cuộc chiến cuối cùng của Đức Piô XI\ 100
1. Giáo hội tầm cỡ thế giới 103
2. Âu Châu tin lành 104
3. Hoa Kỳ 114
4. Canada 130
5. Châu Mỹ "Latinh" 138
6. Đông Phương 143
1. Cha Damiano, tông đồ người cùi 153
2. Một giai đoạn truyền giáo lớn 157
3. Roma, thủ đô truyền giáo 159
4. Dư luận và tuyền giáo 165
5. Các dòng truyền giáo 166
6. Thực dân và truyền giáo 174
7. Cha Lebbe, thừa sai Trung Quốc 180
8. Đức Biển Đức XV và Đức Piô XI với các Giáo Hội Da Mầu 184
9. Á Châu 189
10. Đại Dương Châu 196
11. Mỹ Châu: Esquimaux và Da đỏ 198
12. Phi Châu 202
13. Tổng kết tạm thời và viễn ảnh tương lai 207
14. Anh Charles de Foucauld (1858-1916) 210
1. Đảo ngược tình hình 217
2. Các Đại học công giáo 220
3. Phục hưng Tô ma chủ nghĩa và canh tân thần học 224
4. Nghiên cứu Thánh Kinh và cha Lagrange 226
5. Một nền Giáo Hội mới 231
6. Lịch sử 234
7. Triết học 237
8. Khoa học và Đức tin 240
9. Văn học 243
10. Các phương tiện truyền thông 246
11. Nghệ thuật thánh 254
12. Thánh nhạc 259
1. Đại hội Thánh Thể 263
2. Đức Tin chiến thắng tất cả 266
3. Các Thầy Cả làm gương 268
4. Cha sở Courneuve 272
5. Tu sĩ 274
6. Bác ái- Don Orione 280
7. Hoạt động của Thánh Linh 286
8. Đời sống nội tâm 289
9. Các việc đạo đức 297
10. Hai vị tiền phong thời "Giáo Hội của các tông đồ mới" 304
11. Giáo Hội của các tông đồ mới 309
12. Một Giáo Hội thánh thiện 316
1. Tiểu sử 321
2. Vinh quang 322
3. Tác phẩm 323
4. Thánh nữ Tê rê sa Hài Đồng Giê su và Việt Nam 324
5. Vị thánh của thời đại 327
6. Vài mẩu chuyện về thời thơ ấu của Thánh nữ Tê rê sa Hài Đồng Giê su 330
Mục lục 331