Khái luận triết học
Phụ đề: Nhập môn tổng quát về triết học
Tác giả: Jacques Maritain
Ký hiệu Tác giả: MA-J
Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009851
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010073
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có