Nhân vị nhân học thần luận
Tác giả: Angelo Scola, Gilfredo Marengo, Javier Prades López
Ký hiệu Tác giả: SC-A
Dịch giả: Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 233 - Nhân loại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009825
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 552
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009894
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 552
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích