Thông diễn học
Tác giả: Trần Văn Đoàn
Ký hiệu Tác giả: TR-Đ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009780
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009781
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009782
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 527
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có