Le Pêtre é ducateur dans l'enseignement Chrétien
Tác giả: H. Brossard
Ký hiệu Tác giả: BR-H
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009566
Nhà Xuất bản: Mame/ Plon
Năm Xuất bản: 1963
Khổ sách: 18
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có