Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives
Tác giả: Francis Schussler Fiorenza , John P. Galvin
Ký hiệu Tác giả: FI-F
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống Thần học
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009196
Nhà Xuất bản: Fortress Press
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có