Những góc nhìn thế giới - Giáo dục
Tác giả: Sông Lam
Ký hiệu Tác giả: SO-L
DDC: 370.9 - Giáo dục, lịch sử, địa lý, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009193
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Lời giới thiệu 5
CÁC NHÀ GIÁO DỤC NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 7
Albert Einstein (1879 - 1955) 7
Anne Sullivan (1866-1936) 10
Anton Bruckner (1824-1896) 13
Anton Semenovich Makarenko (1888 - 1939) 15
Aristotles (384-322 TCN) 21
Auguste Comte (1796 - 1857) 25
Booker Taliaferro Washington (1856- 1915) 27
Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) 29
Carl Ransom Rogers (1902-1987) 31
Chu Văn An (1292 - 1370) 33
Đào Duy Anh (1904 - 1988) 35
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) 39
Francoise Dolto (1908 - 1988) 41
Emile Durkheim (1858-1917) 42
Friedrich Froebel (1782 - 1852) 44
Fukuzawa Yukichi (1835-1901) 45
George Pólya (1887 - 1985) 49
Georges Charpak (1924 - 2010) 51
Hoàng Xuân Hãn (1908 - 1996) 53
Nguyễn Văn Huyên (1908-1975) 57
Jan.Amos. Comenxki (1592 - 1670) 60
Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) 63
Jean Piaget (1896 -1980) 66
Johann Amos Comenius (1592-1670) 69
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) 70
John Dewey (1859-1952) 71
John Elliot Bradshaw (1933 -) 73
John Locke (1632 - 1704) 74
Joseph John Thomson (1856 - 1940) 76
Khổng Tử (551 - 479 TCN) 78
Konstantin Dmitrievich Ushinskij (1824 - 1871) 81
Lê Quý Đôn (1726 - 1784) 83
Linus Carl Pauling (1901 - 1994) 89
Maria Montessori (1870 - 1952) 90
Mortimer Jerome Adler (1902 - 2001) 93
Nadezhda Krupskaya (1869 - 1939) 95
Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) 99
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) 102
Nguyễn Thiếp (1723 - 1804) 107
Noah Webster (1758 - 1843) 110
Robert Owen (1771 - 1858) 113
Sigmund Freud (1856 - 1939) 116
Thái Nguyên Bồi (1868 - 1940) 118
Torn Kumon (1914 - 1995) 120
Vasilij Aleksandrovich Sukhomlinskij (1918- 1970)  121
Wilhelm Von Humboldt (1767 -1835) 124
MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ TƯ TƯỞNG LỚN VỀ GIÁO DỤC TRÊN THẾ GIỚI 127
Tư tưởng của Khổng Tử 127
Tư tưởng của Karl Marx 131
Tư tưởng của Engels 133
Tư tưởng của Vladimir Ilyich Lenin 137
Tư tưởng của Hồ Chí Minh 139
Tư tưởng giáo dục của J.Comenxki 143
Tư tưởng giáo dục của Rousseau 147
Tư tưởng của Comenius 150
Quan điểm của Jean Piaget 151
Quan điểm của John Dewey 153
Tư tưởng của Konstantin Dmitrievich Ushinsky 155
Quan điểm của Albert Einstein 157
Quan điểm của Mortimer J. Adler 164
Quan điểm của Wilhelm Von Humboldt 166
Quan điểm của Fukuzawa Yukichi 167
Quan điểm của Lê Quý Đôn  169
Quan điểm của Chu Văn An 171
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 173
Phương pháp của Makarenko 173
Phương pháp giáo dục của Montessori 176
Phương pháp của Gienn Doman 181
Phương pháp giáo dục thực tiễn của Hirakv 190
Phương pháp Bàn tay nặn bột (LAMAP) 194
Phương pháp ESA 197
Xem đầy đủ Thu gọn