Ask the Beasts: Darwin and the God of Love
Tác giả: Elizabeth A. Johnson
Ký hiệu Tác giả: JO-E
DDC: 241.691 - Luân lý môi trường
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009021
Nhà Xuất bản: Bloomsbury
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có