Đọc Tin mừng theo Thánh Matthêu
Tác giả: Etienne Charpentier
Ký hiệu Tác giả: CH-E
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.2 - Tin mừng Thánh Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008972
Nhà Xuất bản: TP. Hồ Chính Minh
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009027
Nhà Xuất bản: TP. Hồ Chính Minh
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Thay lời giới thiệu 7
CHƯƠNG DẪN NHẬP ĐỨC GIÊSU CỦA CỘNG ĐOÀN 9
I. Cộng đoàn của Mát-thêu 14
Một Giáo hội Ki-tô nguồn gốc Do thái 15
Một Giáo hội chống đối Do thái giáo chính thức 19
Một Giáo hội rộng mở đón nhận lương dân 22
II. Nhà thần học Mát-thêu, tác giả Tin mừng 24
 Bút pháp của Mát-thêu 24
Sử dụng Cựu ước 25
Khoa địa lý của Mát-thêu 27
III. Chúa Giê-su của cộng đoàn Mát-thêu 28
Mô-sê mới 29
Con Thiên Chúa 29
Con Người 30
Mê-si-a, con vua Đa-vít 31
Người đầy tớ mang lấy bệnh tật của chúng ta 31
Đức Chúa của cộng đoàn 31
IV. Một cách đọc Tin mừng Mát-thêu 32
Năm bài giảng 32
Các tổng thể bài giảng trình thuật 32
Hai đoạn văn bản lề 34
Chia Tin mừng thành hai phần chính 34
CHƯƠNG I: BÀI TỰA HUYỀN NHIỆM GIÊSU 37
Gia phả Chúa Giê-su : (Mt.1,1-17) 41
Truyền tin cho Giu-se : (Mt.1,18-25) 41
Các đạo sĩ đến Bê-lem : (Mt.2,1-12) 42
 Hoàn tất cuộc Xuất hành : (Mt.2,13-15) 43
Tàn sát các hài nhi vô tội: (Mt.2,16-18) 43
Định cư tại Na-da-rét: (Mt.2,19-23) 43
CHƯƠNG II: CHÚA GIÊSU CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI VÀ CHUẨN BỊ GIÁO HỘI 45
Tuyên giảng của Gio-an Tẩy Giả 49
Chúa Giêsu chịu phép Rửa 50
Chúa Giêsu chịu thử thác 51
Tuyên giảng Nước Trời và tuyển chọn môn đệ 53
CHƯƠNG III: NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN 55
I. Bài giảng trên núi 55
Cách giải thích khác nhau 56
Một cái gì đã xảy ra trước đó 57
Sáng tác của Mát-thêu 59
Các mối phúc thật 59
Ki-tô hữu là muối và ánh sáng 62
Tinh thần bài giảng trên Núi 62
II. Qua các hành vi của mình, Chúa Giê-su biểu dương quyền năng của Người. Mười phép lạ 68
Chúa Giê-su, người đầy tớ đau khổ 69
Chúa Giê-su tìm gọi theo Người 69
Chúa Giê-su đòi hỏi phải lựa chọn 70
CHƯƠNG IV: CHÚẠ GIÊSU SAI MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG VÀ NGƯỜI ĐI CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI 71
I. Bài giảng về sứ vụ 72
Sứ vụ phổ quát 73
Tính nhưng không của sứ vụ 74
Tính quyết định của sứ vụ 75
II. Chúa Giê su ra đi thi hành sứ vụ 75
Khúc quanh quyết định 82
Xem đầy đủ Thu gọn