Tôn giáo nhìn từ viễn cảnh xã hội học
Tác giả: Dương Ngọc Dũng
Ký hiệu Tác giả: DU-D
DDC: 200.8 - Quan điểm của các tôn giáo với các nhóm xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008856
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 673
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mục Lục  
Lời giới thiệu 5
CHƯƠNG 1: TÔN GIÁO LÀ GÌ? 7
Tư liệu tham khảo 55
CHƯƠNG 2: TÔN GIÁO VÀ XÃ HỘI 61
2.1 Phương diện tôn giáo trong một cộng đồng                                                                                                               62
2.2 Bản chất của quan điểm xã hội học 71
2.3 Các phương diện đa dạng của tôn giáo 75
CHƯƠNG 3: TÔN GIÁO NHƯ MỘT HỆ THỐNG Ý NGHĨA 93
3.1 Hệ thống ý nghĩa của cá nhân 81
3.2 Khủng hoảng ý nghĩa 106
3.3 Hiện tượng phi chuẩn 110
3.4 Sự tan rã về tinh thần 111
3.5 Các cấu trúc ý nghĩa khả dụng 115
3.6 Tóm tắt 139
CHƯƠNG 4: TÔN GIÁO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 141
4.1 Ý nghĩa, quy thuộc (Belonging) và căn tính (Identity) 143
4.2 Thời thơ ấu, gia đình và cộng đoàn 147
4.3 Các vấn đề của gia đình và cộng đồng trong xã hội đương thời 156
4.4 Thời thanh niên 163
4.5 Hôn nhân, tình dục và truyền sinh 169
4.6 Giai đoạn trung niên 178
4.7 Tuổi già 181
CHƯƠNG 5: SỰ CẢI ĐẠO (Conversion) 187
5.1 Các loại hình cải đạo 189
5.2 Sự cải đạo trong bối cảnh các xã hội hiện đại 192
5.3 Những trình thuật (Accounts) và diễn ngôn (Rhetoric) về sự cải đạo 195
5.4 Giải thích việc cải đạo 198
5.5 Khuynh hướng thiên về sự cải đạo 204
5.6  Sự tương tác đầu tiên 208
5.6 Biểu tượng hóa việc cải đạo  214
5.7 Sự cam kết dấn thân 216
5.8 Từ bỏ các mối quan hệ cũ nếu như chúng xung đột với các mối quan hệ mới  220
5.9 Sự gắn kết (Attachment) 225
5.10 Sự thoát ly, rời bỏ (Disengagement) 230
5.11 Tóm tắt 239
CHƯƠNG 6: TÔN GIÁO CHÍNH THỨC VÀ TÔN GIÁO KHÔNG CHÍNH THỨC 243
6.1 Dẫn luận 243
6.2 Mô hình tôn giáo chính thức 244
6.3 Các phiên bản Kitô giáo bình dân (Pop versions of Christianity) trong xã hội Mỹ hiện đại 277
6.4 Mê tín dị đoan và ma thuật 280
6.5 Những hiện tượng huyền bí 282
6.6 Thuật chiêm tinh 285
6.7 Tính tôn giáo của cá nhân trong các mô hình tôn giáo phi chính thức 287
6.8 Nghiên cứu tôn giáo phi chính thức và tính tôn giáo của các tín đồ 290
6.9 Trường hợp nghiên cứu tôn giáo của nữ giới và các vai trò về giới 294
CHƯƠNG 7: ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN CỦA  CÁC CỘNG ĐOÀN TÔN GIÁO 335
7.1 Các nhóm tôn giáo trong mối tương quan với môi trường xã hội xung quanh 336
7.2 Sự phát triển của học thuyết Giáo hội - Giáo phái (Church-Sect Theory) 339
7.3 Sự hữu ích trong việc phân loại các phạm trù tôn giáo 345
7.4 Các hình thức vị thế tập thể 347
7.5 Việc sử dụng mô hình  354
7.6 Các lại định hướng tôn giáo 357
7.7 Sự mâu thuẫn giữa các định hướng và nguồn gốc của các phong trào tôn giáo 367
7.8 Phương thức phát triển và thay đổi của các cộng đoàn tôn giáo 372
7.9 Các hàm ý của những thay đổi trong tổ chức  401
7.10 Các phong trào tôn giáo mới 405
7.11 Tạm kết 422
CHƯƠNG 8: VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÔN GIÁO TRONG VIỆC TẠO RA SỰ GẮN KẾT HAY XUNG ĐỘT XÃ HỘI 425
8.1 Dẫn luận 425
8.2 Tôn giáo và gắn kết xã hội 426
8.3 Tôn giáo như một biểu hiện của gắn kết xã hội, quan điểm của Durkheim 430
8.4 Các biểu hiện tôn giáo của một quốc gia 437
8.5 Tôn giáo và xung đột xã hội 452
8.6 Quan điểm của Marx  460
8.7 Xung đột về nguồn gốc tạo ra quyền lực 463
8.8 Các nguồn gốc tạo ra xung đột trong bản chất tôn giáo 465
8.9 Trường họp nghiên cứu xung đột tại Bắc Ai-Len 476
CHƯƠNG 9: Ảnh  HƯỞNG CỦA TÔN GIÁO ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI XÃ HỘI 499
9.1 Các yếu tố gây ra thay đổi xã hội 499
9.2 Tôn giáo hỗ trợ duy trì tình trạng xã hội hiện tồn 501
9.3 Tôn giáo tạo ra thay đổi xã hội 518
9.4 Các yếu tố định hình mối tương quan giữa tôn giáo và thay đổi xã hội 540
9.5 Trường hợp nghiên cứu tôn giáo của người Mỹ gốc Phi 560
9.6 Tôn giáo và phong trào dân quyền (Civil Rights) 571
9.7 Tạm kết 578
CHƯƠNG 10: TÔN GIÁO TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 581
10.1 Tình hình tôn giáo trong các xã hội hiện đại  583
CHƯƠNG11: BỆNH TẬT VÀ TÔN GIÁO  615
11.1 Sự biệt hóa 616
11.2 Sự họp lý hóa 618
11.3 Sự họp thức và kiểm soát xã hội 622
11.4 Riêng tu hóa 626
CHƯƠNG 12: TÔN GIÁO, QUYỀN LỰC VÀ TRẬT TỰ TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 635
12.1 Căng thẳng giữa nhà thờ, nhà nuớc tại Hoa Kỳ 641
12.2 Tạm kết 648
Tài liêu tham khảo 653
Xem đầy đủ Thu gọn