Reconstructing Practical Theology: The Impact of Globalization
Tác giả: John Reader
Ký hiệu Tác giả: RE-J
DDC: 253 - Mục vụ và công tác mục vụ - Thần học mục vụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008851
Nhà Xuất bản: Purdue University Press
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 27
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
1. A Changing World 1  
2. A Sense of Place 19  
3. Pastorel Care and Globalization 35  
4. Worship, Spirituality and Globalization 35  
5. Reflexive Sprituality and Globalization 73  
6. Families, Children and Globalization 81  
7. Work and the New Enconomy 101  
8. Practical Theology and Global Ethics 117  
Xem đầy đủ Thu gọn