Liturgie d'antioche
Phụ đề: Rite syrien et rite chaldéen
Tác giả: Archdale a. King
DDC: 264.02 - Giáo hội Công giáo La Mã
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008773
Nhà Xuất bản: Mame/ Plon
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có