Psychoexual Health for Integral Celibate life
Tác giả: REV. DR. Lawrence P. Pinto, MSIJ
Ký hiệu Tác giả: PI-L
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008680
Nhà Xuất bản: Karunikan Books
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 22
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có