Đời sống thánh hiến cảm nghiệm qua Lòng Thương Xót Chúa
Tác giả: Anh Phan
Ký hiệu Tác giả: AN-P
DDC: 248.894 - Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008339
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 85
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008340
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 85
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009767
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 85
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có