Khóa thường huấn khóa 5. Các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam
Phụ đề: Phúc Âm hóa và tân Phúc Âm hóa trong bối cảnh VN với công việc đào tạo các linh
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh
Ký hiệu Tác giả: HOI
DDC: 230.071 - Giáo dục trong Kitô giáo, trong thần học Kitô giáo (Các trường thần học, chủng viện)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007867
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007868
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007869
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007870
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009765
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mục lục 3
Bài giới thiệu tổng quát 6
Danh sách tham dự viên và khách mời 10
Chương trình tổng quát 15
CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH  
Đào tạo các linh mực tương lai để tái rao giảng Tin Mừng  
trong bối cảnh <<Thế tục hóa>> tại Việt Nam 17
Bài kết nối với kỳ Thường Huấn 4 17
Trình bày diễn tiến và phân tích khái niệm Phúc Âm Hóa trong các văn kiện của Huấn Quyền kể trừ Vaticanô III 58
1A. Bài thuyết trình 58
1B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 1 88
1C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 1 95
Lời / Tin Mừng nơi Thánh Phaolô 97
2A. Bài thuyết trình 97
2B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 2 116
2C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 2 122
Thánh Martinô thành Tours, Mô hình người loan báo Tin Mừng  124
3A. Bài thuyết trình 124
3B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 3 142
3C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 3 147
Phong Trào Cải Cách Tin Lành và Phúc Âm Hóa 149
4A. Bài thuyết trình 149
4B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 4 197
4C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 4 200
Phúc Âm Hóa Băng Những Công Việc Bác Ái 202
5A. Bài thuyết trình 202
5B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 5 224
5C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 5 225
Tân Phúc Âm Hóa: Trả lời cho thách đố  
Về việc hình dung lại căn tính thừa sai hôm nay 227
6A. Bài thuyết trình 227
6B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 6 247
6C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 6 248
Thảo luận về công việc Tân Phúc Âm hóa  
Trong bối cảnh Hàn Quốc 250
7A. Bài thuyết trình 250
7B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 7 276
7C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 7 278
“Bỏ Ngài, con đi với ai?”  
Câu chuyện về Gio-na hiện đại 280
8A. Bài thuyết trình 280
8B. Tóm tắt – thảo luận – đúc kết đề tài 8 285
8C. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 8 287
Một vài ý tưởng về đào tạo truyền giáo tại Việt Nam hôm nay  290
9A. Bài thuyết trình 290
9B. Ghi nhận của Ban Thư ký về đề tài 9 300
Các bài chia sẻ về kinh nghiệm đào tạo truyền giáo 302
Hội Thừa Sai Việt Nam 303
Đại Chủng Viện Hà Nội 315
Đại Chủng Viện Bùi Chu 318
Đại Chủng Viện Huế 320
Đại Chủng Viện Nha Trang 324
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 326
Đại Chủng Viện Sài Gòn 331
Đại Chủng Viện Cần Thơ 336
Nguyện gẫm về sứ mạng loan báo Tin Mừng 340
Bản tổng kết Khóa Thường Huấn 5 377
Một số hình ảnh sinh hoạt 384
   
Xem đầy đủ Thu gọn