Prêtre de la sixième heure
Tác giả: Philippe Baldacini
Ký hiệu Tác giả: BA-P
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006862
Nhà Xuất bản: Desclée
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 22
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có