Linh mục Giáo phận sống tu đức toàn diện trong bối cảnh thực tế của Giáo hội và xã hội Việt Nam hôm nay
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu Tác giả: TR-H
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006194
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006195
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006196
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006197
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006300
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
PHẦN MỘT: GIÁO TRÌNH TU ĐỨC DÀNH CHO LỚP THẦN HỌC I  
CHƯƠNG MỘT: LINH MỤC GIÁO PHẬN TƯƠNG LAI SỐNG TỐT ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN LINH MỤC TRONG BỐI CẢNH GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY  
A. ĐẶT VẤN ĐỀ 17
I. KẾT QUẢ CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU TRA 17
1. Càng lên cao, người trẻ càng "hư" 18
2. Phong cách sống đạo đức 18
3. Một số nguyên nhân 19
II. NHẬN ĐỊNH CỦA HĐGM VIỆT NAM 20
III. SUY TƯ VÀ NỖ LỰC CẢI TIẾN CỦA CHÚNG 20
IV. ỨNG SINH NÊN BIẾT SỚM VỀ TRỞ NGẠI GL 25
B. Ý NIỆM VỀ ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN LINH MỤC 28
I. CÁI NHÌN TIÊU CỰC VỀ ĐỘC THÂN LM 28
II. CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN VỀ ĐỘC THÂN LM 29
III. HỆ LUẬN 33
C. TÍNH THÂN MẬT CỦA ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN LM 35
I. TƯƠNG QUAN NAM NỮ VÀ THÂN MẬT GIỚI TÍNH 35
1. Tương quan Nam Nữ 35
2. Thân mật giới tính 36
II. LINH MỤC CŨNG LÀ CON NGƯỜI 38
1. Nhu cầu tình yêu 38
2. Nhu cầu thân mật 39
3. Nhu cầu hạnh phúc 41
III. TÍNH DỤC VÀ KHOÁI CẢM 42
1. Tính dục tình ý 42
2. Tính dục sinh dục 42
3. KHOÁI CẢM 45
IV. CÁC LOẠI THÂN MẬT CỦA LINH MỤC 47
1. Thân mật không dành riêng 47
2. Thân mật không sở hữu 48
3. Thân mật có chọn lựa 48
4. Khoảng cách và sự riêng tư 48
5. Độc lập trong thân mật 48
6. Đụng chạm và thân mật 49
7. Đối đầu trong thân mật 49
8. Cởi mở trong thân mật 50
9. Trung thành với ơn gọi 50
D. TÌNH BẠN KHÁC PHÁI CỦA NGƯỜI ĐỘC THÂN THÁNH HIẾN 41
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 41
II. LINH MỤC TƯƠNG QUAN VỚI NGƯỜI NỮ 53
1. TƯƠNG QUAN CỦA LINH MỤC VỚI PHỤ NỮ 53
2. TƯƠNG QUAN CỦA LINH MỤC VỠI NỮ TU 54
3. ỨNG SINH TƯƠNG QUAN VỚI BẠN KHÁC PHÁI ĐỜI THƯỜNG 59
4. NHỮNG CON ĐƯỜNG TƯƠNG QUAN TỐT 62
E. KHÍA CẠNH TÂM LÝ VÀ TÍNH DỤC TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 65
I. NHẬN ĐINH TỔNG QUÁT 65
II. NĂM ĐINH LUẬT TÂM SINH LÝ NAM NỮ 65
1. Luật Ưu Tiên 67
2. Luật Phân Cách 67
3. Luật Thính Giác 69
4. Luật Chi Tiết 70
5. Luật Bất Đồng Cảm 71
III. VẤN ĐỀ THỦ DÂM 72
1. Định nghĩa và thực trạng 73
2. Các loại thủ dâm 74
3. Nguyên do và mục tiêu 75
4. Những thỏa hiệp 75
5. Một số quan điểm 77
6. Tiến trình phát triển lành mạnh 77
7. Hướng dẫn hữu hiệu và chữa lành 78
BÀI ĐỌC THÊM 81
THỦ DÂM TRẺ NÍT VÀ TUỔI DẬY THÌ 81
IV. VẤN ĐỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI 84
1. NHẬN ĐỊNH 84
2. ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI LÀ GÌ? 86
3. LẬP TRƯỜNG CỦA GIÁO HỘI 89
4. THÁI ĐỘ PHẢI CÓ 92
V. ÁP DỤNG TÂM LÝ HỌC 94
VÀO PHÂN ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO ƠN GỌI 94
1. Hội Thánh và việc phân đinh ơn gọi 97
2. Chuẩn bị các nhà đào tạo 99
3. Đóng góp của khoa tâm lý trong phân định và đào tạo 100
a. Sự phân định khởi đầu 101
b. Sự phân định kế tiếp 102
4. Cần có những điều tra đặc biệt và kính trọng sự riêng tư của ư. Sinh 103
5. Tương quan giữa nhà đào tạo và chuyên gia tâm lý 104
a. Các người có trách nhiệm tòa ngoài 104
b. Tính chuyên biệt của việc linh hướng 104
c. Sự trợ giúp của chuyên gai đối với ứng sinh và nhà đào tạo 104
6. Những người bị thải hồi hay tự ý bỏ tu 105
F. NHỮNG YẾU TỐ NÒNG CỐT CỦA TRƯỞNG THÀNH TÌNH CẢM 106
I. DẤU HIỆU CỦA SỰ THIẾU TRƯỞNG THÀNH 106
1. Sự bốc đồng, hấp tấp 106
2. Sự khắt khe cứng cỏi 107
3. Những chỉ dẫn của sự thiểu trưởng thành 109
4. Kết quả đáng suy nghĩ của một cuộc nghiên cứu 109
II. TIẾN ĐẾN SỰ TRƯỞNG THÀNH 109
1. Bốn đường lối căn bản để bảo vệ chính minh 109
2. Tiêu chuẩn đánh giá sự trưởng thành 112
III. THẾ NÀO LÀ TRƯỞNG THÀNH? 112
1. Các đặc tính của sức khỏe tinh thần 112
2. Các chuẩn mực của một con người trưởng thành 112
3. Một con người trưởng thành thể hiện tốt chính mình 114
G. ỨNG SINH GIÚP NHAU TỰ ĐÀO TẠO CHÍNH MÌNH 115
I. TÍNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TỰ ĐÀO TẠO 115
II. CỘNG ĐOÀN GIÁO DỤC 117
III. NHÓM NHỎ CÁC BẠN ĐỒNG MÔN 118
IV. KỸ THUẬT CHỈ BẢO HUYNH ĐỆ 120
1. Định nghĩa 120
2. Cho và Nhận Feed-Back 122
3. Lợi ích của việc cho nhận Feed-Back 123
4. Chú ý trong sinh hoạt nhóm 125
5. Áp dụng vào việc ứng sinh viết nhận xét về nhau 126
6. Lòng cảm thông đối với lầm lỗi của người khác 128
CHƯƠNG HAI: CỦNG CỐ NHỮNG BƯỚC ĐẦU PHÂN ĐỊNH VÀ SỐNG ƠN GỌI  
A. ĐẶT VẤN ĐỀ 133
B. CÁC KỸ NĂNG THÔNG THƯỜNG 136
I. LÝ LỊCH ỨNG SINH 136
II. BA YẾU TỐ GIÚP PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI 139
1. Ý ngay lành 139
2. Động lực thúc đẩy ý hướng 140
3. Cam kết tự biến đổi cho sứ vụ 143
III. BA VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ QUYẾN ĐỊNH 144
1. Biết mình 144
2. Vấn đề thân mật tính dục 145
3. Vâng lời 148
IV. VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI ƠN GỌI 149
1. Khía cạnh tích cực: bối cảnh gia đình 149
2. Khía cạnh ít tích cực: những mong đợi và hy vọng của gia đình 150
V. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC NỘI TÂM 152
1. Tính hấp dẫn của ơn gọi 153
2. Biểu hiện cụ thể ý hướng ngay lành 153
VI. ỨNG SINH TỰ ĐÁNH GIÁ 157
1. Những điều kiện bên ngoài 157
2. Những điều kiện tự nhiên 159
3. Những điều kiện tinh thần và thiêng liêng 160
VII. BẢN TỰ KIỂM THÁNG VÀ NĂM  
1. Bảo vệ đời sống thiêng liêng và ơn gọi 165
2. Tăng trưởng đời sống thiêng liêng 166
3. Thao thức tông đồ 170
VIII. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ VÀ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI 170
1. Động lực và những giới hạn 170
2. Tiến trình 171
3. Trắc nghiệm tâm lý trong việc tuyển lựa và đào tạo ứng sinh 172
4. Liên quan đến độc thân thánh hiến 174
IX. TRỞ THÀNH ỨNG SINH LINH MỤC 176
1. Con đường ơn gọi phát sinh từ một cuộc đổi đời 176
2. Chết cho cái cũ đế sống cho cái mới 178
C. KỸ NĂNG CHUYÊN BIẾT: LINH HƯỚNG 179
I. Những ý niệm khởi đầu 180
II. Định nghĩa 185
III. Các nguyên tắc chung 186
IV. Ba mối tương quan khép kín trong việc linh hướng: Chúa Thánh Thần 188
V. Tương tác tòa trong và tòa ngoài 192
VI. Sự cần thiết và giá trị của thing lặng 196
VII. Nội dung và tiến trình gặp linh hướng 198
VIII. Tiến trình và nội dung đánh giá cuối cùng và gọi chịu chức 200
IX. Ứng sinh không thích hợp 204
X. Những nguyên tắc khi cần thay đổi vị linh hướng 206
XI. Vị linh hướng tốt 208
PHẦN HAI: GIÁO TRÌNH TU ĐỨC DÀNH CHO LỚP THẦN HỌC II  
CHƯƠNG BA: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN VÀ NỘI TÂM  
A. Nhập đề tổng quát 212
B. Các cách cầu nguyện 225
C. Các đặc tính của lời cầu nguyện 226
D. Cầu nguyện thế nào? 228
E. Lời cầu nguyện biến đổi chúng ta 229
F. Phương thế đào tạo sống cầu nguyện 230
G. Các hình thức cầu nguyện 232
H. Cách cầu nguyện Á châu và Việt Nam 245
I. Thing lặng và đời sống cầu nguyện 251
J. Sức mạnh của lời cẩu nguyện 255
K. Để thành người đào tạo và hướng dẫn kẻ khác cầu nguyện 261
PHẦN BA: GIÁO TRÌNH TU ĐỨC DÀNH CHO LỚP THẦN HỌC III  
CHƯƠNG BỐN: CON ĐƯỜNG SỐNG THÁNH  
I. Định hướng tổng quát 264
II. Định hướng đời sống thiêng liêng  266
III. Các mối tương quan và con đường sống thánh 270
IV. Các mối tương quan 274
V. Tương quan với chính mình 295
VI. Tương quan với môi trường thiên nhiên 310
VII. Tương quan với "tứ chung" 313
CHƯƠNG NĂM: MÔ HÌNH LINH MỤC HÔM NAY VÀ NGÀY MAI  
I. LM là người được Chúa Thánh Thần chiếm hữu và hướng dẫn  319
II. LM là người của siêu nhiên và cầu nguyện 323 
III. LM là người của linh thánh  324 
IV. LM là người có nền tảng kinh thánh vững chắc  326 
V. LM là người mở ra với hiệp thông  327 
VI. LM là người hăng say truyền giáo 328
VII. LM là người của đối thoại 329
VIII. LM là người của truyền thông xã hội 331
IX. LM là người nhạy bén với những đổi thay xã hội 331
X. LM là người của sứ vụ tiên tri 333
Kết luận 335
PHỤ LỤC: LINH MỤC NHƯ LÒNG MONG ƯỚC 336
Xem đầy đủ Thu gọn