Luận lý học
Phụ đề: Nghệ thuật suy tư và chuyển đạt chân lý
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu Tác giả: TR-H
DDC: 160 - Luận lý học (Logic)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006006
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006007
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006008
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006009
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
TẬP MỘT: NHỮNG YẾU TỐ LÝ LUẬN CĂN BẢN  
Lời nói đầu 5
Chương mở đầu  
Tiến trình Luận lý 14
Các điều kiện và diễn tiến suy tư luận lý 15
Kỹ thuật chi bảo huynh đệ 21
Làm sao để chọn lựa đúng 24
Tiến trình bày bước thành công 25
Phần Một: Lịch sử luận lý học  
Arganon 28
Lịch sử luận lý Tây Phương 31
Luận lý học thời Aristote 32
Tính hữu hiệu 32
Luận lý học Kinh Viện 33
Luạn lý học Tân thời 34
Luận lý học và Toán học 35
Ứng dụng ngôn ngữ luận lý vào Tin học 35
Luận lý quy nạp 36
Những nỗ lực luận lý mới 37
Những lãnh vực có liên quan 37
Sự khác biệt của các lý thuyết 38
Sự hình thức háo 38
Sự tính toán mệnh đề 39
Phần Hai: Nghệ thuật suy tư và chuyển đạt chân lý  
Chường Một: Phải quan niệm thế nào?  
Bản chất và nguồn gốc của ý tưởng 42
Đối tượng của ý trưởng 45
Ý tưởng về sự vật và ý tưởng về dấu hiệu 46
Kết cấu của ý tưởng 46
Lượng tính của ý tưởng 49
Chương Hai:Phải phán đoàn thế nào?  
Những điều kiện để có phán đoán tốt 50
Mẫu truy tìm sự thật luân lý 53
Các thành phần: Nội hàm và Ngoại diêm 53
Phân biệt các thành phần 54
Định nghĩa: là gì? 55
Quy tắc định nghĩa 56
Những thành phần không đinh nghĩa được 56
Sự hiệu lực luận lý của ý tưởng 56
Phán đoán và Mệnh đề 57
Các tính chất của Tức từ 57
Phán đoán túc từ: bao hàm và đính kết 57
Phán đoán tưởng quan 58
Phán đoán hiện hữu 58
Phán đoán phạm trù 58
Phán đoán ức thuyết 58
Phán đoán phân tích và phán đoán tổng hợp 59
Phán đoán thực tại và phán đoán Giá Trị 59
Hàm lượng của thuộc từ 60
Lượng tính của mệnh đề 60
Phẩm tính của mệnh đề 60
Tính hữu hiệu luận lý của mệnh đề 61
Chương Ba: Phải lý luận thế nào?  
I. Khái niệm 62
II. Lý luận tổng quát  
Cấu trúc 64
Đặc tính 65
Đào sâu thêm 66
Định nghĩa 70
Phân chia 71
III. Những nguyên lý căn bản của tư duy  
Nguyên lý đồng nhất 73
Nguyên lý túc lý 74
IV. Lý luận phạm trù  
Ba nguyên lý của lý trí thuần túy 75
Không mẫu thuẫn 75
Tam đẳng đồng nhất 77
Yếu tố thứ ba tách biệt 77
Hai nguyên lý dictum de omni và dictum de nullo 78
Tám quy tắc lý luận phạm trù 79
Số các hình ảnh và luật riêng của mỗi hình ảnh 81
V. Lý luận ức thuyết  
Lý luận điều kiện 84
Lý luận phân liện 87
Lý luận liên kết 88
Lưỡng đạo luận pháp 88
Thuyết ngụy biện 93
Sự rút gọn 95
VI. Những lý luận khác  
Lý luận quy nạp 97
Lý luận loại suy 99
Biện chứng pháp 101
VII. Những cách tấn công một lý luận  
Ý niệm tổng quát 102
Ba khí giới: Chất vấn, Bác bẻ, Đưa về phi lý 103
Tấn công lý luận nêu lên lập trường: Chất vấn 104
Tấn công chính lập trường 105
VIII. Giá trị của tam đoạn luận 106
Các biến thái 106
Tam đoạn luận phức hợp 106
Phép liên hồi 107
Giá trị của tam đoạn luận 107
Chương Bốn: Phương pháp luận lý hay tổ chức  
I. Quá trình hình thành một quan niệm 109
II. Sự hiểu biết của con người  
Ý niệm chung 111
Hiểu biết bằng lý trí 111
Hiểu biết bằng đức tin 112
Hiểu biết bằng trực giác 114
III. Hai phương pháp căn bản  
Khái niệm 116
Phương pháp phân tích: 117
Phương pháp phối hợp 121
IV. Giải thích rõ hơn các qui tắc  
Về các định nghĩa 122
Về các Công lý 123
V. vài công lý quan trọng  
Về sự hiểu biết của con người 126
Về niềm tin vào Thiên Chúa 127
VI. Tri thức bởi lòng tin  
Nhận định 128
Hiểu biết giới hạn của con người 128
Tin vững chắc vào Thiên Chúa 129
VII. Quy tắc hướng dẫn 130
VIII. Phương pháp luận sáng tạo 132
IX. Phán đoán về tương lai 134
TẬP HAI: NHỮNG THÀNH TỐ LUẬN LÝ HỌC  
Bảng các biểu tượng luân lý 139
I. Vai trò luận  lý học  
Organon  
Luận lý học quan tâm đến hình thức diễn tả 140
Luận lý học khảo sát tính hiệu lực của lý luận 141
Sự chuyền hóa triết lý của dụng cụ luận lý: Luận lý học truyền thống 142
Giai đoạn tân thời 142
Luận lý học hiện đại 143
Các áp dụng luận lý học: Tu từ học và luận chứng 143
Các lý luận khoa học 144
II. Luận lý học và tuyền thống  
Luận lý học Aristote: Luận lý về các thành phần 147
Các phán đoán 148
Những lý luận theo tam đoạn luận pháp 149
Luận lý học hình thái 151
Luận lý học Mesgare và khắc kỷ: Trường phái Mégare 152
Những người khắc kỷ 154
Kinh viện và sự phát triển: Các đại học 156
Gia sản của Aristote 156
Lý thuyết về những giả thuyết 157
Lý thuyết các hậu quả 158
Tranh cãi về các thành phần phổ quát 158
III. Thời đại tân thời  
Rene Descarts: Sự kinh khủng luận lý 161
Bốn qui tắc 161
Blaise Pascal: Ba lãnh vực nhận thức 162
Một hệ thống giả thuyết - diễn dịch 162
Port - Royal: Nội hàm 163
Ngoại diên 163
Leibniz: Tam đoạn luận pháp phối hợp 164
Sự trung thành với Aristote 165
Ngôn ngữ phổ quát với các chữ đặc biệt 165
Sự tinh toán hữu lý 166
IV. Những người tiên phong của luận lý toán học  
Georges Boole: Đại số học của Boole  169
 Auguste de Morgan  171
 Charles Sanders Peirce: Suy diễn luận lý  172
 Những thành tố lượng số hóa  173
 Những tương quan bộ ba 173 
 Ý nghĩa là một qui trình  174
 V. Luận luý học hiện đại  
 Gottlob Frege: Mọt phân tích mới mẻ  176
 Hệ thống đầu tiên của luận lý học tân thời  176
 Đề án duy luận lý  178
 Phân tích  ý nghĩa học 179
 Bertrand Russell: lý thuyết về những mô tả xác định  182
 Thiếu vắng qui chiếu  182
 Luận chứng hữu thể học  184
 Đề án duy luận lý  184
 VI. Phân tích mệnh đề của ngôn ngữ  
 Mện đề: Trong ngữ pháp  188
Trong ý nghĩa học 188
Trong ngôn ngữ biểu tượng 189
Những bộ phận móc nối 189
Những lối diễn tả minh bạch 192
Ý nghĩa học của tính toan mệnh đề 193
Luận biến đổi 196
 VII. Phân tích thuộc từ của các mệnh đề  
Các thuộc từ và các liên quan   197
 Những thành tố lượng số hóa  199
 Qui chiếu về các cá thể luận lý  200
 Những lối diến tả minh bạch  202
 Ý nghĩa học của tính toán thuộc từ  202
 Những đinh luận lý  204
VIII. Những lý luận diễn dịch  
Phép diễn dịch 205
Phương pháp hữu hiệu hóa 207
Những lý luận trong ngôn ngữ tự nhiên 208
IX. Ngữ pháp- ý nghĩa học - thực dụng học  
Ngữ pháp 210
Ý nghĩa học 212
Thực dụng học 216
X. Siêu ngôn ngữ và siêu luận lý  
Ngôn ngữ và siêu ngôn ngữ 220
Siêu luận lý 222
XI. Những khoa luận ý học  
Luận lý trương độ 227
Luận lý lưỡng thế 232
Những hình thái trình bày mới 237
XII. Triết học và luận lý học  
Triết học về luận  lý và luận lý về triết học 240
Bàn về chân lý 241
Sự hiện hữu và hữu thể học 247
luận lý học là gì? 250
Tài liệu tham khảo 256
Một lời nguyện 257
Mục lục 258
Xem đầy đủ Thu gọn