Siêu hình học
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu Tác giả: TR-H
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005647
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005648
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005649
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005650
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005651
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005652
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005656
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005689
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 304
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu 3
Dẫn nhập 5
1. Hai lối đào tạo/ Hai mục đích 5
2. Hình thức sư phạm 6
3. Nói rõ thêm việc làm bài nhóm: Định hướng, Tài, cách thức làm việc, 7
4. Những nét chính thông điệp Đức tin và lý trí: Tính hợp thời của văn kiện, … 13
Chương Một: ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU HÌNH HỌC 19
I. Định nghĩa và phân loại 19
1. Định nghĩa 19
2. Đối tượng 20
3. Phân chia 21
a, Siêu hình học tổng quát: hữu thể học 21
b. Siêu hình học chuyên biệt 21
4. Phương pháp 21
II. Cơ quan với tôn giáo và khoa học 22
1. Siêu hình học và tôn giáo 22
a, Những tương đồng 22
b. Những dị biệt 22
2. Siêu hình học và khoa học 23
a. Những tương đồng 23
b. Những dị biệt 23
c. Những bổ túc 24
III. Giá trị và công dụng của siêu hình học 25
1. Theo Kant và quan niệm duy lý 25
2. Theo Auguste Comte và quan niệm thực nghiệm 26
3. Nhận định 26
Chương Hai: VẤN ĐỀ TRI THỨC 27
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 27
B. NHỮNG HỌC THUYẾT KHẲNG ĐỊNH 29
I. NHỮNG THUYẾT DUY NGHIỆM: 29
1. Các triết gia duy nghiệm tiêu biểu 29
1) Empedocle (492 - 432) 30
2) Locke (1632 - 1704) 30
3) Condillac (1715 - 1780) 33
4) Hume (1711 - 1776) 36
2. Yếu tính của duy nghiệm chủ nghĩa 39
1) Về nguồn gốc các ý tưởng 39
2) Về trí năng 40
3) Về những thực tại siêu hình 40
3. Phê bình duy nghiệm chủ nghĩa: 41
1) Liên quan đến nguồn gốc các ý tưởng 41
2) Liên quan đến trí năng và tri thức siêu hình 42
II. NHỮNG THUYẾT DUY TRÍ 44
1. Những triết gia duy trí tiêu biểu 44
1) Platon (430 - 347) 44
2) Descartes (1596 - 1650) 47
3) E. Kant (1724 - 1804) 52
2. Yếu tính của duy lý chủ nghĩa 55
1) Lý trí tri thức mà không cần đến kinh nghiệm 55
2) Tri thức có trước kinh nghiệm 56
3. Phê bình duy lý chủ nghĩa 57
III. HỌC THUYẾT NGHIỆM-LÝ (Empirico-rationalisme Aristote-Thomas 58
1. Chủ thể tri thức 58
2. Đối tượng tri thức 59
3. Công việc tri thức 61
4. Phê bình thuyết nghiệm-lý 63
C. NHỮNG HỌC THUYẾT PHỦ ĐỊNH: HOÀI NGHI CHỦ NGHĨA 63
1. Vài hình thức hoài nghi chủ nghĩa: 63
1) Chủ nghĩa chống giáo điều: Arcesilas (315 - 241) 63
2) Hoài nghi chủ nghĩa: Pyrrhon (365 - 275) 64
2. Yếu tính của hoài nghi chủ nghĩa 67
3. Phê bình hoài nghi chủ nghĩa 68
Chương Ba: HỮU THỂ HỌC SIÊU HÌNH HỌC TỔNG QUÁT 69
A. KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT 69
1. Định nghĩa 69
2. Đối tượng 70
3. Phương pháp: nội quan, ngoại quan, tiến trình nghiên cứu 70
B. QUAN NIỆM VỀ HỮU THỂ 75
1. Quan niệm về hữu thể là một quan niệm nguyên thủy 75
2. Quan niệm về hữu thể là một quan niệm siêu việt 78
3. Quan niệm về hữu thể là một quan niệm tương tự 80
C. "KHOA HỌC" VỀ HỮU THỂ 83
1. Hữu thể trong tư tưởng Hy Lạp 83
2. Hữu thể nào đó và hữu thể tối thượng 84
3. Vấn đề duy nhất tính của hữu thể 85
4. Vô thể 87
5. Tính phủ định và hư vô 88
6. Bản thể và tùy thể 92
D. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA HỮU THỂ 95
1. Những đặc tính phạm trù 95
2. Những đặc tính siêu việt 95
a) Nhất thể tính 95
b) Chân tính 96
c) Thiện tính 97
E. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA HỮU THỂ 97
1. Những nguyên lý nội tại 97
a. Nguyên lý mô thể 98
b. Nguyên lý chất thể 98
2. Những nguyên lý ngoại tại 98
a. Nguyên lý tác thành 99
b. Nguyên lý cứu cánh 100
F. YẾU TÍNH và HỮU TÍNH 101
1. Yếu tính 102
2. Hữu tính 103
3. Thiên Chúa 107
4. Nhận định 109
Chương Bốn: NHỮNG VẤN ĐỀ SIÊU HÌNH (SHH CHUYÊN BIỆT) 111
I. VŨ TRỤ ĐƯỢC LÀM NÊN BẰNG GÌ? 111
1. Đặt vấn đề 111
2. Giải thích 112
...
Xem đầy đủ Thu gọn