Linh đạo linh mục giáo phận
Tác giả: Lm. Giuse Lê Công Đức
Ký hiệu Tác giả: LE-D
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004751
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007417
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
CHƯƠNG MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG I: LINH ĐẠO LINH MỤC TRONG NHÃN GIỚI LỊCH SỬ 15
I. Thuở ban đầu 16
II. Thời giáo phụ 17
III. Thời Trung cổ 20
IV. Thời Cận kim 22
V. Thời Hiện đại 25
Kết luận 27
CHƯƠNG II: CHỨC LINH MỤC THỪA TÁC THEO CÔNG ĐỒNG VATICAN II 28
I. Thần học của Vatican II về chức linh mục thừa tác 28
1. Qui về Đức Kitô như cội nguồn và kiểu mẫu 28
2. Dân Thiên Chúa: Một dân tư tế 30
3. Bản chất của chức giám mục 32
a.Từ việc thánh hiến giám mục 32
b.Từ bản chất tập đoàn của chức giám mục 34
c.Từ chức năng ba mặt của giám mục 35
4. Sự nhấn mạnh đặt trên sứ mạng 37
Thể của Trentô 39
II. Bản chất sứ mạng của chức Linh mục 40
1. Bản chất sứ mạng được khai triển trong Huấn quyền hậu Công đồng 41
2. Những hàm ý trong bản chất sứ mạng của người linh mục giáo phận 46
a. Người linh mục giáo phận với nhiệt tâm tông đồ 46
b. Người linh mục giáo phận là người phục vụ 47
c. Người linh mục giáo phận dành ưu tiên cho chức năng ngôn sứ 48
d. Linh mục giáo phận: Một con người hiệp thông 49
e. Người linh mục giáo phận và con đường nên thánh 50
LINH MỤC GIÁO PHẬN 52
1. Linh mục giáo phận: Một người của Thiên Chúa 53
a. Từ sự thánh thiện trong bí tích Truyền chức 53
b. Đức Giêsu, con người của thiêng thánh 54
c. Chiều kích thiêng thánh trong đời sống linh mục 55
2. Linh mục giáo phận: một người của dân chúng 57
Cắm rễ trong Đức Giêsu Mục Tử 57
CHƯƠNG III: LINH MỤC GIÁO PHẬN NÊN THÁNH QUA SỨ VỤ CỦA KITÔ GIÁO 62
I. Ghi nhận mở đầu: Sự thánh thiện và con đường thánh hóa của Kitô giáo 62
1. Về sự thánh thiện 62
2. Thánh thiện là một tiếng gọi 64
3. Những nẻo đường nên thánh 65
II. Linh mục giáo phận nên thánh xuyên qua sứ vụ của mình 68
1. Bối cảnh trước Vaticano II 68
2. Sự thay đổi trong cách nhìn 69
3. Thánh Kinh và Thánh Thể xét như điểm tựa của sự hòa điệu 70
4. Những giải thích xa hơn trong Bộ giáo luật mới 71
5. Sự củng cố mạnh mẽ trong Pastores dabo vobis 73
6. Đức ái mục vụ xét như động lực 74
III. Một linh đạo Tông đồ 76
1. Ý niệm về linh đạo Tông đồ 76
2. Những nét chính của linh đạo Tông đồ 77
3. Linh đạo Tông đồ cho linh mục giáo phận 79
TẠM KẾT 80
CHƯƠNG IV: ĐỨC ÁI MỤC VỤ 82
I. Đức ái mục vụ: Động lực thống nhất nội tại của chức Linh mục thừa tác 83
1.Một ý niệm chủ chốt của Pastores dabo vobis 83
2.Đức ái mục vụ và Giáo huấn truyền thống về chức linh mục 85
II. Đức ái mục vụ từ ba nhãn giới 88
1. Đức ái mục vụ trong nhãn giới Giáo hội học 88
2. Đức ái mục vụ trong nhãn giới Kitô học 89
3. Đức ái mục vụ trong nhãn giới mục vụ 93
III. Đức ái mục vụ được sống trong các mối tương quan 96
1. Sự biến đổi do bí tích Truyền chức 97
2. Mối tương quan chủ yếu: Tương quan với Đức Kitô 98
3. Mối tương quan với Dân Thiên Chúa 99
4. Đức ái mục vụ và sự thực thi quyền bính 101
5. Mối tương quan với giám mục. Linh mục 102
TẠM KẾT 104
CHƯƠNG V: LINH ĐẠO LINH MỤC GIÁO PHẬN: NHỮNG HÀM Ý CHO VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC 106
1.Tiến trình đào tạo và tác nhân của việc đào tạo 107
2. Nhấn mạnh việc vun xới một tinh thần tông đồ/ sứ mạng 108
3. Tầm quan trọng của việc đào tạo thiêng liêng (tức tu đức hay linh đạo) 110
5. Nội dung cốt yếu của việc đào tạo thiêng liêng 112
6. Thực hành linh hướng: Một trong những công cụ đào tạo thiêng liêng 117
7. Đức ái mục vụ là mục tiêu của đào tạo 120
PHỤ CHƯƠNG 1: LINH MỤC, TƯ TẾ HAY TRƯỞNG LÃO? 123
PHỤ CHƯƠNG 2: ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH: NHỮNG GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC 132
PHỤ CHƯƠNG 3: TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA: LINH ĐẠO CỦA MỘT MỤC TỬ 148
THƯ MỤC THAM KHẢO 182
Xem đầy đủ Thu gọn