Le célibat sacerdotal
Phụ đề: La restauration du diaconat
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu Tác giả: PHA
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004549
Nhà Xuất bản: Centurion
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 17
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có