Dialogue sur le sacerdoce
Tác giả: Leo Trese
Ký hiệu Tác giả: TR-L
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004519
Nhà Xuất bản: Salvator
Năm Xuất bản: 1964
Khổ sách: 20
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có