Le prêtre ne s'appartient pas
Tác giả: Fulton J. Sheen
Ký hiệu Tác giả: SH-F
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004494
Nhà Xuất bản: Salvator
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có