Qu'est-ce qu'un prêtre?
Tác giả: R. Salaun et É. Marcus
Ký hiệu Tác giả: MA-R
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004306
Nhà Xuất bản: Seuil
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có