Le prêtre et les milieux indépendants
Tác giả: J. Trouslard
Ký hiệu Tác giả: TR-J
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004295
Nhà Xuất bản: Etudes religieuses
Năm Xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có