Missale Romanum
Tác giả: Lucdovicus Josephus
Ký hiệu Tác giả: JO-L
DDC: 264.023 - Các bản văn sách lễ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004128
Nhà Xuất bản: Mame
Năm Xuất bản: 1952
Khổ sách: 22
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có