Missale Romanum
Phụ đề: Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini…
Tác giả: Franciscus Cardinalis Spellman
Ký hiệu Tác giả: SP-F
DDC: 264.023 - Các bản văn sách lễ
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004123
Nhà Xuất bản: Benziger Brothers, Inc.
Năm Xuất bản: 1963
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004124
Nhà Xuất bản: Benziger Brothers, Inc.
Năm Xuất bản: 1952
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn