Roman Missal - Missale Romanum
Phụ đề: Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum…
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu Tác giả: AU-P
DDC: 264.023 - Các bản văn sách lễ
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004122
Nhà Xuất bản: Catholic Book Publishing Co. NY.
Năm Xuất bản: 1964
Khổ sách: 28
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có